Moodle

Za jakým účelem je volná tisková rozmnoženina? Pro vnitřní potřebu právnické osoby.

Které z následujících tvrzení platí pro oprávněného uživatele databáze? Může databázi vytěžovat a zužitkovávat pro osobní potřebu.

Co musí být vždy splněno, je-li to možné, aby bylo možno aplikovat paragraf o citaci díla? Uvést jméno autora, název díla a pramen.

Co se děje s dílem po uplynutí doby trvání majetkových práv? Stává se dílem volným.

Který z uvedených tvrzení platí o majetkových právech? Nelze se jich vzdát.

Kdo je subjektem údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů? Fyzická osoba.

Pokud má program zablokovanou nějakou funkci, o jakou licenci se nejspíše jedná? Demoverzi.

Jak je chráněna databáze autorským zákonem? Jako dílo systematicky uspořádaných nezávislých děl.

O jaké užití díla se jedná, pokud nám jde o zhotovení jeho kopie? Rozmnožování

Kdo může být autorem díla? Fyzická osoba

O jaké užití díla se jedná, pokud nám jde o umožnění jeho shlédnutí? Vystavování

Který typ díla je zaměstnaneckým dílem, i když byl vytvořen pouze na objednávku? Databáze

Kdo nebo co rozhoduje o účinku patentu? Čas vyhlášení ve Věstníku Úradu průmyslového vlastnictví

Může být licence podle autorského zákonu sjednána jako bezúplatná? Ano

Co z uvedeného neplatí o používání licenčních schémat CC? Obsah Wikipedie byl vždy šířen pod licencích-BY-SA

Čeho se může domáhat autor, když zjistí neoprávněné užívání jeho díla? Poskytnutí zadostiučinění.

Co z uvedeného je požadováno za neoprávněné užití díla? Odstranění identifikačních znaků práv.

Proč nejde v rámci licence Creative Commons využít kombinace obsahující schémata ND a SA? Protože schéma SA lze použít pouze pro díla odvozená, která schéma ND nepřipouští.

Na co se nevztahuje zákon o ochraně osobních údajů? Na nahodilé shromažďování osobních údajů. Která zkratka v rámci licence Ccreativ Commons představuje schéma, které vyžaduje dodržení copyleftu? CC-SA Co je předmětem ochrany podle autorského zákona? Autorské dílo

Které z uvedených tvrzení platí o vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů? Nesouhlas je třeba vyjádřit písemně.

Pokud můžeme mít legálně najednou spuštěnou jednu kopii softwaru v určitém počtu instancí, o jakou licenci se jedná? Plovoucí multilicence

Kdo obvykle vykonává majetková práva u zaměstnaneckých děl? Zaměstnavatel

Co není u počítačového programu chráněno? Myšlenky a principy na nichž je založen.

Co se děje s dílem po uplynutí doby trvání majetkových práv? Stává se dílem volným.

S čím souvisí zkratka OEM v oblasti licencí? Se snížením ceny softwaru za nutnost používání s konkrétním hardwarem.

Co platí o výhradní licenci? Je bez souhlasu nabyvatele nepřenosná

Která zkratka v rámci licence Creative Commons představuje schéma, které vyžaduje nekomerční šíření? CC-NC

Co nesmí dělat správce při zpracování osobních údajů? Uchovávat osobní údaje trvale.

Co patří mezi nedovolené činnosti oprávněného uživatele rozmnoženiny počítačového programu? Softwarové inženýrství

Která zkratka v rámci licence Creative Commnons představuje schéma, které vyžaduje uvedení autora? CC-BY

Jaké znaky musí splňovat dílo, aby bylo předmětem ochrany autorského zákona? Jedinečný výsledek;tvůrčí činnost;objektivně vnímatelná podoba.

Co znamená volné užití díla ve smyslu autorského zákona? Užití pro osobní potřebu fyzické osoby.

O jaké užití díla se jedná, pokud nám jde o jeho poskytnutí za úplatu na určitou dobu? Pronájem

Který zkratka v rámci licence Creative Commons představuje schéma, které zakazuje úpravy? CC-ND

Co platí o nevýhradní licenci? Je primární

Ve které odpovědi nacházíte úplný výčet těch, kdo mohou být pořizovatelem databáze? Právnická i fyzická osoba

O jaké užití díla se nám jedná, když ho zadarmo poskytneme někomu jinému na dobu určitou? Půjčování

Co nemůže zaměstnavatel dělat se zaměstnaneckým díle? Neposkytnout autorovi bez závažných důvodů licenci, když sám majetková práva nevykonává.

Od jakého okamžiku je dílo chráněno autorským zákonem? Od chvíle vyjádření v objektivně vnímatelné podobě.

Jaký je rozdíl mezi nevýhradní licencí a výhradní licenci? Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, jedná se o licenci nevýhradní.

Jak je chráněn počítačový program? Jako dílo literární

Jaký je rozdíl mezi freewarem a public domain? Software šířený jako public domain můžeme na rozdíl od freewaru i upravovat.

Která z uvedených licencí není copyleftový? CC-BY

Co z uvedených variant platí při obraně spoluautorů proti neoprávněnému užití? Stačí, aby žalobu na neoprávněné užití díla podal jeden ze spoluautorů.

Ve kterém z uvedených příkladů zasahujete do autorského práva? Když použijete dílo ve zpravodajství.

Kdo z uvedeného výčtu je spoluautorem díla? Ten, kdo se podílel tvůrčí činností na vzniku a dokončení díla.

Co z uvedeného nesouvisí přímo s GNU? OEM

O jaký způsob užití díla se jedná, pokud nám jde o převod vlastnického práva k němu? Rozšiřování

Kdo může mít obecně oprávnění k výkonu majetkových práv? Právnický i fyzický osoba

Který autorské dílo z uvedeného je vyňato z ochrany podle autorského zákona? Obecní kronika

Jak nazývá autorský zákon oprávnění k výkonu práva díla užít, které autor uděluje ostatním? Licence

Co může být označeno jak vynález, který by bylo možno patentovat? Vynález, který je průmyslově použitý

Na jaké dílo lze uplatni volné užití? Fotografie

Co musí být splněno, aby mohlo být dílo nazýváno zaměstnaneckým? Musí být vytvořeno v rámci povinností vyplývajících z pracovněprávního poměru.

Pokud je program omezen ve volném využívání časem, o jakou licenci se jedná? Trial verze

V jakém vztahu může být počítačový program vůči patentu? Jako součást vynálezu.

Může být software s licencí open source šířen komerčně? Ano, protože podle desatera OSI není možné omezovat použití.

Jaký je výčet toho, co je autorským dílem v autorském zákoně? Příkladný

Co z uvedeného výčtu není dílem podle autorského zákona? Denní zpráva

Které tvrzení nejvíce odpovídá vztahu mezi osobními a citlivým i údaji? Každý citlivý údaj je zároveň i osobním údajem.

Co je z uvedeného výčtu v autorském zákonu za dílo pouze považováno? Počítačový program

Kdy k autorskému dílu zanikají práva? Úmrtím autora

Jaké jsou dva hlavní úhly pohledu, které se projevily v ergonomii? Mechanocentrismus a antropocentrismus

O u hesla používaného k přihlašování k nějaké službě na internetu uživatel nemůže ovlivnit? Způsob uložení u poskytovatele služby.

Při které činnosti antivirový program kontroluje aktuální dění v počítači? Rezidentní sledování

Co označujeme jako upgrade? Povýšení programu na další verzi.

Co uděláme, pokud chceme, aby e-mail nešel adresátovi v otevřené podobě? Zašifrujeme ho.

Co řadíme mezi příčiny zdravotních problémů se zápěstím při práci u počítače? Opakované drobné pohyby na malém prostoru

Čím chráníme počítač před výpadky elektrického napájení? UPS

K čemu slouží systém řízení uživatelských účtů? K upozornění před provedením změn v počítači, které vyžadují oprávnění správce.

Při jaké činnosti provádí antivirový program kontrolu na základě kompletní shody viru a programového kódu? Vyhledávání

Jaký je úplný výčet prvků systému, kterým se zabývá ergonomie? Člověk; stroj; pracovní prostředí.

K čemu slouží keylogger? K odchytávání např. hesel zadávaných na klávesnice.

Co to je počítačový infiltrace? Jakýkoli neoprávněný vstup do počítačového systému.

Co je cílem joyridera v oblasti počítačové infiltrace? Vytváření žertovných počítačových hrozeb.

Co nepatří mezi klíčové věci v boji proti spywaru? Používání různých hesel

Při jaké činnosti antivirový program využívá mimo jiné i CRC? Kontrola integrity

Co řídíme mezi pomoc v předcházení zdravotním rizikům u hlavy a krku při práci u počítače? Častější vědomé mrkání

Co je charakteristické pro dropper? Slouží obvykle jako instalátorů virů.

Co řídíme mezi pomoc v předcházení zdravotním rizikům u zápěstí při práci u počítače? Podpěrné pomůcky

Co obvykle nepatří mezi možné projevy počítačové viru? Zrychlení počítače

Při které činnosti antivirový program kontroluje aktuální dění v počítači? Na on-demand a on-access

Na jakém principu fungoval první trojský kůň? Škodlivá kryptografie

Co je prostředkem, na který může být zaměřen útok DDos? Výkon procesoru serveru

Na jakém principu funguje firewall? Kontroluje příchozí a odchozí požadavky při síťové komunikaci.

Co z uvedeného nepatří mezi účel počítačové infiltrace? Krádež počítače

Kterým z uvedených způsobů získáme nejbezpečnější heslo? Pomocí programu pro generování hesel.

Proč nejde v rámci licence Creative Commons využít kombinace obsahující schémata ND a SA? - Protože schéma SA lze použít pouze pro díla odvozená, která schéma ND nepřipouští.

Může být licence podle autorského zákonu sjednána jako bezúplatná? - Ano

Který typ díla je zaměstnaneckým dílem, i když byl vytvořen pouze na objednávku? - Databáze

Na jaké dílo lze uplatnit volné užití? - Fotografie

Co je předmětem ochrany podle autorského zákona? - Autorské dílo

Od jakého okamžiku je dílo chráněno autorským zákonem? - Od chvíle vyjádření v objektivně vnímatelné podobě.

Co platí o nevýhradní licenci? - Je primární

Co není u počítačového programu chráněno? - Myšlenky a principy na nichž je založen.

V jakém vztahu může být počítačový program vůči patentu? - Jako součást vynálezu.

Co patří mezi nedovolené činnosti oprávněného uživatele rozmnoženiny počítačového programu? - Softwarové inženýrství

Za jakým účelem je volná tisková rozmnoženina? - Pro vnitřní potřebu právnické osoby.

Co nemůže zaměstnavatel dělat se zaměstnaneckým dílem? - Neposkytnout autorovi bez závažných důvodů licenci, když sám majetková práva nevykonává.

Co z uvedeného neplatí o používání licenčních schémat CC? - Obsah Wikipedie byl vždy šířen pod licencí CC-BY-SA.

Jaký je rozdíl mezi nevýhradní licencí a výhradní licencí? - Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, jedná se o licenci nevýhradní.

Co z uvedených variant platí při obraně spoluautorů proti neoprávněnému užití? - Stačí, aby žalobu na neoprávněné užití díla podal jeden ze spoluautorů.

Co nesmí dělat správce při zpracování osobních ůdajů? - Uchovávat osobní údaje trvale.

Ve které odpovědi nacházíte úplný výčet těch, kdo mohou být pořizovatelem databáze? - Právnická i fyzická osoba

Které z uvedených tvrzení platí o majetkových právech? - Nelze se jich vzdát.

se děje s dílem po uplynutí doby trvání majetkových práv? - Stává se dílem volným.

Která zkratka v rámci licence Creative Commons představuje schéma, které zakazuje úpravy? - CC-ND

Ve kterém z uvedených příkladů zasahujete do autorského práva? - Když použijete dílo ve zpravodajství.

Co se děje s dílem po uplynutí doby trvání majetkových práv? - Stává se dílem volným.

Co je z uvedeného výčtku v autorském zákonu za dílo pouze považováno? - Počítačový program

Co znamená volné užití díla ve smyslu autorského zákona? - Užití pro osobní potřebu fyzické osoby.

O jaké užití díla se jedná, pokud nám jde o jeho poskytnutí za úplatu na určitou dobu? - Pronájem

Která zkratka v rámci licence Creative Commons představuje schéma, které vyžaduje nekomerční šíření? - CC-NC

Která z uvedených licencí není copyleftová? - CC-BY

Která zkratka v rámci licence Creative Commons představuje schéma, které vyžaduje dodržení copyleftu? - CC-SA

Co z uvedeného nesouvisí přímo s GNU? - OEM

Čeho se může domáhat autor, když zjistí neoprávněné užívání jeho díla? - Poskytnutí zadostiučinění.

Pokud má program zablokovanou nějakou funkci, o jakou licenci se nejspíše jedná? - Demoverzi

Které tvrzení nejvíce odpovídá vztahu mezi osobními a citlivými údaji? - Každý citlivý údaj je zároveň i osobním údajem.

Může být software s licencí open source šířen komerčně? - Ano, protože podle desatera OSI není možné omezovat použití.

Co z uvedeného je požadováno za neoprávněné užití díla? - Odstranění identifikačních znaků práv.

Jak nazývá autorský zákon oprávnění k výkonu práva díla užít, které autor uděluje ostatním? - Licence

Kdo může být autorem díla? - Fyzická osoba

Kdo obvykle vykonává majetková práva u zaměstnaneckých děl? - Zaměstnavatel

Pokud je program omezen ve volném využívání časem, o jako licenci se nejspíše jedná? - Trial verze

S čím souvisí zkratka OEM v oblasti licencí? - Se snížením ceny softwaru za nutnost používání s konkrétním hardwarem.

Co z uvedeného výčtu není dílem podle autorského zákona? - Denní zpráva

Na co se nevztahuje zákon o ochraně osobních údajů? - Na nahodilé shromažďování osobních údajů.

Které z následujících tvrzení platí pro oprávněného uživatele databáze? - Může databázi vytěžovat a zužitkovávat pro osobní potřebu.

Které z uvedených tvrzení platí o vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních ůdajů? - Nesouhlas je třeba vyjádřit písemně.

Co platí implicitně pro licenční smlouvu, když dojde k úmrtí či zániku nabyvatele licence? - Práva a povinnosti vyplývající z licenční smlouvy přechází na právního nástupce.

Jaký je výčet toho, co je autorským dílem v autorském zákoně? - Příkladný

Jak je chráněna databáze autorským zákonem? - Jako dílo systematicky uspořádaných nezávislých děl.

Kdo nebo co rozhoduje o účinku patentu? - Čas vyhlášení ve Věstníku Úradu průmyslového vlastnictví

Jaký je rozdíl mezi freeware a public domain? - Software šířený jako public domain můžeme na rozdíl od freewaru i upravovat.

Kdo je subjektem údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů? - Fyzická osoba

Která zkratka v rámci licence Creative Commons představuje schéma, které vyžaduje uvedení autora? - CC-BY

O jaký způsob užití díla se jedná, pokud nám jde o převod vlastnického práva k němu? - Rozšiřování

Pokud můžeme mít legálně najednou spuštěnou jednu kopii softwaru v určitém počtu instancí, o jako licenci se jedná? - Plovoucí multilicence

Co může být označeno jako vynález, který by bylo možno patentovat? - Vynález, který je průmyslově použitelný

Jak je chráněn počítačový program? - Jako dílo literární

Co platí o výhradní licenci? - Je bez souhlasu nabyvatele nepřenosná

Co musí být vždy splněno, je-li to možné, aby bylo možno aplikovat paragraf o citaci díla? - Uvést jméno autora, název díla a pramen.

Kdo z uvedeného výčtu je spoluautorem díla? - Ten, kdo se podílel tvůrčí činností na vzniku a dokončení díla.

O jaké užití díla se jedná, pokud nám jde o zhotovení jeho kopie? - Rozmnožování

Která autorské dílo z uvedeného je vyňato z ochrany podle autorského zákona? - Obecní kronika

Kdy k autorskému dílu zanikají osobnostní práva? - úmrtí autora

Co musí být splněno, aby mohlo být dílo nazýváno zaměstnaneckým? - Musí být vytvořeno v rámci povinností vyplývajících z pracovněprávního poměru.

O jaké užití díla se jedná, pokud nám jde o umožnění jeho shlédnutí? - Vystavování

O jaké užití díla se nám jedná, když ho zadarmo poskytneme někomu jinému na dobu určitou? - Půjčování

Kdo může mít obecně oprávnění k výkonu majetkových práv? - Právnická i fyzická osoba

Jaké znaky musí splňovat dílo, aby bylo předmětem ochrany autorského zákona? - Jedinečný výsledek; tvůrčí činnost; objektivně vním telná podoba.

Co je cílem sběratele v oblasti počítačové infiltrace? - Sbírat např. různé články a upozornění na počítačové hrozby pro osobní potěchu a zájem.

Co řadíme mezi příčiny bolestí dolních končetin? - Nevhodnou obuv

Čím je charakteristický bootvirus? - Spouští se okamžitě po startu počítače

Čím se můţeme chránit proti krádeţí počítače na softwarové úrovni? - Šifrováním

Které tvrzení nejvíce odpovídá vztahu mezi osobními a citlivými údaji? Vyberte jednu odpověď - Každý citlivý údaj je zároveň i osobním údajem.

Kdy odpovídá podepisující osoba za škody podle zákona o elektronickém podpisu? - Když neprokáže, že ověřující osoba neprovedla veškeré úkony potřebné k tomu, aby si ověřila, že zaručený elektronický podpis je platný a jeho kvalifikovaný certifikát nebyl zneplatněn.

Co z uvedeného musí splňovat každý kvalifikovaný poskytovatel ertifikačních služeb podle zákona o elektronickém podpisu? - Ohlašovací povinnost

Co platí implicitně pro licenční smlouvu, když dojde k úmrtí či zániku nabyvatele licence? - Práva a povinnosti vyplývající z licenční smlouvy přechází na právního nástupce.

Čím se můţeme chránit proti krádeţí počítače na softwarové úrovni? Šifrováním

Co je principem pharmingu? Podstrčení IP adresy

Co z uvedeného nepatří mezi dobrá pravidla zacházení s hesly? Pouţívání téhoţ bezpečného hesla všude.

Co patří mezi vnitřní rizika při práci s počítačem? Chyba programu

Čím byl I Love You, který se v roce 2000 šířil přes elektronickou poštu? Kombinací skriptoviru a červa

Co řadíme mezi důsledky zdravotních problémů s krkem a hlavou při práci u počítače? Bolesti šíje

Jaký typ červa představuje králík? Existenci pouze jedné kopie v určitém okamţiku.

Co označujeme v rámci updatu jako hotfix? Napravení závaţné bezpečnostní chyby softwaru jeho výrobcem.

Jak nazýváme činnost, při které antivirový program porovnává charakteristické části viru a programového kódu? Skenování

Jaký je rozdíl mezi adware a spyware? Spyware působí jako špionáţní proram; adware slouţí často k zobrazování reklamy a případné zranitelnosti přináši zprostředkovaně.

V jakém pořadí se vystřídaly úhly pohledu na ergonomii? Antropocentrismus následoval po mechanocentrismu.

Jak nazýváme činnost při níţ antivirový program předpovídá, jak by mohly vypadat další analogické viry určitého typu? Program na zálohování

Jak se jmenoval první významný boot virus, který byl určený pro počítače IBM PC kompatibilní? Parazitické; přepisující; doprovodné; multipartitní

Co je sluţbou, na kterou můţe být zaměřen útok DoS? DNS

Jak se jmenoval první významný boot virus, který byl určený pro počítače IBM PC kompatibilní? Brain

Který z následujících výčtů zahrnuje pouze antropometrické parametry? Výška, hmotnost, délka předloktí, délka lýtek.

Co zaručuje elektronický podpis připojený k e-mailu? Nepopiratelnost toho, kdo jej odeslal.

Co nezlepšuje ergonomii při vyuţívání počítače? Větráky

Co řadíme mezi důsledky problémů s hrudníkem při práci u počítače? Ochablé svaly mezi lopatkami

Co je charakteristické pro injektor? Umisťuje vir do paměti.

Co můţeme jako uţivatelé dělat sami pro ochranu před phishingem? Nevyplňovat osobní a citlivé ůdaje do nevyţádaných formulářů, které obdrţíme v e-mailu.

K čemu z uvedeného má hoax nejblíţe? Řetězový e-mail

Co znamenají dva zásadní atributy ergnomie? Průnik různých vědeckých disciplín (interdisciplinarita) a studium vzájemného působení v trojúhelníku člověk, stroj, pracovní prostředí (systémovost).

Co řadíme mezi zdravotní problémy, které souvisejí s dolními končetinami při práci u počítače? Křečové ţíly

Který z následujících výčtů představuje dělení počítačových virů podle času projevu? Aktivace po vstupu do systému; Aktivace k určitému datu; Aktivace úkonem.

Co je cílem crackera v oblasti počítačové infiltrace? Snaha o prolomení počítačového systému za účelem zisku.

Co je charakteristické v oblasti počítačové infiltrace pro červa? Je to síťový typ infiltrace, který obvykle vyuţívá zranitelnosti systému či programů.

Co patří mezi parametry místnosti chápané jako pracovní prostředí? Phising

Co je nejdůleţitějším parametrem kvality hesla ve vztahu k času potřebnému na jeho rozluštění? Délka

Čím je charakteristický stealth virus? Maskuje své skutečné chování systémovými hlášeními (rezidentně v paměti).

Co je cílem hackera v oblasti počítačové infiltrace? Snaha o prolomení počítačového systému za účelem upozornění majitele na moţný problém v počítačové bezpečnosti.

Kdo je autorem definice počítačového viru? Cohen

Co řadíme mezi příčiny zdravotních problémů s krkem a hlavou při práci u počítače? Nevhodné zvukové podmínky

Jaké jsou důsledky bolesti zápěstí při práci u počítače? RSI

Co neřadíme mezi hlediska uspořádání pracovního prostředí? Uzavřenost

Co řadíme mezi bolesti pánve vyplývající z práce u počítače? Oslabení břišních svalů

Na co se především soustředíme při výběru počítačového stolu pro začínajícího základoškoláka, pokud chceme, aby mu dlouho vydrţel? Moţnost výškové nastavitelnosti stolu.

Jak se nazývají přídavné miniaplikace např. zobrazující navíc reklamu u pořízeného softwaru? Adware

Jaký typ červa představuje hromadné rozesílání e-mailů? @mm

Čím je charakteristický polymorfní virus? Modifikuje tělo vlastního kódu v závislosti na aktuální situaci.

Co označujeme v rámci updatu jako service pack? Napravení bezpečnostních chyb softwaru pomocí souhrnného balíku jeho výrobcem.

Co je charakteristické pro downloader? Stahuje a instaluje bez vědomí uţivatele další programy.

Jaký typ červa představuje chobotnice? Sadu programů umístěných na různých počítačích, které komunikují.

Co řadíme mezi pomoc v předcházení zdravotním rizikům u hrudníku při práci u počítače? Posed přímo proti monitoru a klávesnici

Co řadíme mezi příčiny bolestí hrudníku? Nevhodné umístění monitoru

Kdo definoval ergonomii jako interdisciplinární systémový vědní obor, který komplexně řeší činnost člověka i jeho vazby se strojem a prostředím, s cílem optimalizovat jeho psychofyzickou zátěţ a zajistit tak rozvoj jeho osobnosti? prof. Chundela

Co slouţí pro vyvolání DoS? Floodery

Co řadíme mezi psychofyziologické parametry? Dýchání

Co patří mezi cíle ergonomie ze strany pracovního prostředí? Příspět k pracovnímu komfortu člověka.

Jak nazýváme činnost při níţ antivirový program předpovídá, jak by mohly vypadat další analogické viry určitého typu? Heuristická analýza

Do je úkolem spywaru? Odesílat data o činnosti uţivatele.

Co řadíme mezi pomoc v předcházení zdravotním rizikům pánve při práci u počítače? Přetíţení z dlouhého sedu

Co řadíme mezi pomoc v předcházení zdravotním rizikům dolních končetin při práci u počítače? Nerovné podloţky

Co je cílem výzkumníka v oblasti počítačové infiltrace? Zkoumat, jak fungují různé konkrétní druhy počítačové infiltrace.

Co patří mezi parametry místnosti chápané jako pracovní prostředí? Bude vyhovovat 95 % lidí.

Co je cílem lamera v oblasti počítačové infiltrace? Náhodné vytvoření nové počítačové hrozby.

Co je cílem sniffera v oblasti počítačové infiltrace? Sledování síťové komunikace, zachytávání hesel apod.

Jak zní definice ergonomie podle IEA? Ergonomie je vědecká disciplína zahrnující porozumění interakci člověka a dalších sloţek systému. Aplikací vhodných metod, teorie i dat zlepšuje lidské zdraví, pohodu i výkonnost.

Co znamená zkratka DDoS? Distribuované odmítnutí sluţby.

Co patří mezi preventivní ochranu proti spamu? Mít větší počet e-mailových adres (i jednorázových).

Který typ počítačových virů nezahrnujeme do dělení podle chování? Rezidentní

Co řadíme mezi vnější počítačová rizika? Krádeţ počítače

Co patří mezi parametry místnosti chápané jako pracovní prostředí? Větratelnost

Jaké e-mailové adresy zařazujeme do white listu? E-mailové adresy lidí, u jejichţ e-mailů chceme mít jistotu, ţe je obdrţíme.

Co označujeme v rámci updatu jako patch? Napravení bezpečnostní chyby softwaru jeho výrobcem.

Co je trojský kůň v oblasti počítačové infiltrace? Zdánlivě uţitečný program

Co přišpívá stabilitě pojízdné ţidle pro práci u počítače? Přítomnost 5 noh u ţidle

Co je cílem phishingu? Získání osobních či citlivých údajů.

Co patří mezi základní vlastnosti počítačového viru? Vytvářeí i neidentických kopií sebe sama.

Co řadíme mezi pomoc v předcházení zdravotním rizikům pánve při práci u počítače? Dynamický sed

Čím jsou nebezpečné cookies při prohlíţení internetových stránek? Obsahují informace podávající celistvý obraz činnosti.

Co musí vždy udělat žadatel o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím? Musí uvést, že jde o žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Jak se nazývá v zákonu o elektronickém podpisu osoba, která používá elektronickou značku? Označující