Co je územní plánování?

Územnímu plánování by se dalo říkat jinak také řízení změn prostředí a jeho cílem je udržitelný rozvoj území. Udržitelným rozvojem se rozumí vztah mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem a soudržností společenství obyvatel území s cílem uspokojení potřeb současné generace bez ohrožení podmínek života budoucích generací. Obecným procesem plánování je určení cílů, analýza území, územní plán a jeho uskutečnění.

Těmi nejzákladnějšími nástroji české legislativy v územním plánování je zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu - odkaz zde. Jeho další předpisy jsou řešeny vyhláškami:

  • č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
  • č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Základními nástroji územního plánování jsou Územně plánovací podklady (ÚPP) a Územně plánovací dokumentace (ÚPD) a Politika územního rozvoje (PÚR).

Základní nástroje územního plánování a jejich podsložky
ÚPP ÚPD PÚR
Územně analytické podklady Zásady územního rozvoje ---
Územní studie Územní plán ---
--- Regulační plán ---
--- Územní rozhodnutí ---
--- Územní řízení ---

Odkaz na portál Ministerstva pro místní rozvoj s dokumenty všech nástrojů územního plánování - zde.

Proces územního plánování v České republice probíhá na třech úrovních. Základem je Politika územního rozvoje (PÚR) - celorepublikový a velice obecný územní plán, který by měl říci, jaké jsou hlavní požadavky a priority pro výstavbu, ochranu životního prostředí, lidského zdraví, sociální i hospodářský rozvoj. Jejím hlavním úkolem by mělo být stanovení základních úkolů krajům pro jejich vlastní územní plánování. Na Politiku územního rozvoje navazují Zásady územního rozvoje (ZÚR). Ty jsou podrobnější a týkají se území krajů. Svojí skladbou jsou podobné PÚR, avšak každý kraj je specifický a má jiné potřeby. Zpřesňuje tedy úkoly vycházející z PÚR a stanovuje další pro potřeby území kraje. Poslední, tou nejdůležitější a dá se říci i nejvýznamnější složkou je územní plán, který řeší území obce. Je velmi podrobným popisem toho, jak bude uspořádáno území obce např. z hlediska ochrany životního prostředí, rozmístění průmyslových areálů nebo komunikací či rodinných domů. Územní plán tak řeší budoucí podobu veškerých ploch na území obce.

Ukázka územního plánu:

napis