KOMUNIKACE

Komunikace mezi lidmi patří mezi nejobtížnější dovednosti. V dnešní době umění komunikace nabývá na významu. Má rozhodující význam pro efektivní řízení lidí a tedy i pro úspěch podnikání. Slovo komunikace je latinského původu (Communicare), což znamená v překladu jako spojení, styk, dorozumívání nebo veřejná doprava. Spolu komunikují i sociálně žijící zvířata, ale omezeněji v porovnání s lidmi. Zvířata si sdělují určité informace pomocí pachů, dotyků a skřeků. Lidská komunikace se liší od nižších druhů a je mnohem složitější. Komunikace, jinými slovy řečeno dorozumívání a výměna informací mezi jedním a více subjekty. Řeč a slovo jsou základním komunikačním prostředkem.

- Komunikátor - je ten, kdo vysílá nějakou informaci

- Komunikant - je ten, kdo vysílanou informaci přijímá

- Komuniké - je zpráva, která je přenášena ve formě signálů a znaků

- Komunikační kanál - je cesta, kterou je zpráva posílána

- Komunikační šum - podnět, který působí na účastníky komunikace

Jak dělíme komunikaci

1. Verbální - je dorozumívání pomocí slov, prostřednictvím jazyka, kdy základním prostředkem dorozumívání je řeč (mluvená, slovní), při této komunikaci záleží na tónu, síle, barvě, výšce a intonaci hlasu

2. Neverbální - je sdělení nebo řeč beze slov, projevy neverbální komunikace jsou mimika, gestika, haptika, posturika a proxemika

Verbální komunikace
Neverbální komunikace
Hippokratova typologie temperamentu
Výpočet doby načtení stránky
Seznam použitých zdrojů
Vyhledávání

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **


Kontakt © Tomáš Holý | Základy počítačových sítí |


Valid XHTML 1.0 Strict