Neverbální komunikace

Obsah pojmu neverbální komunikace

Neverbální komunikace, je komunikace beze slov, neboli řeč těla. Probíhá prostřednictvím způsobů držení těla a jeho pohybů, výrazů obličeje, pohledů a pohybů očí, dotyků, rychlosti a hlasitosti řeči, signálů ovládání prostoru a změn vzdáleností mezi komunikujícími.

Představy - zklamání i nová inspirace

V úvodu knihy autor hovoří o falešných představách, které nevycházejí z naší přímé zkušenosti, ale mohou mít podobu názorů převzatých od rodičů či zkušenosti blízkých lidí. Jak postupuje náš vývoj, máme více možností si představy, názory a zkušenosti prověřovat. Rozvineme-li v sobě dostatek citlivosti, budeme schopni využívat tohoto potenciálu pro svůj rozvoj, růst a zrání a tím budeme schopni odhalit falešnost představy.

Anatomie a chování

V našem životě se též setkáme se stejnými úkoly, jako jiní živí tvorové, proto je nezbytné pohlížet na člověka jako na tvora, který je součástí přírody. Biologická podstata vytváří do jisté míry autonomní systém, jenž zabezpečuje základní komunikaci s prostředím využívanou k přežití, udržuje organismus v pohotovosti, která vede člověka k co nejefektivnějšímu reagování, vede k uchovávání autonomie naší existence.

Komunikace základ existence

Člověk musel ve svém vývoji řešit stejné úkoly jako kterýkoliv jiný živý tvor, musel hledat svoji cestu jak přežít. Člověk v sobě nese základní genetickou výbavu, kterou získal od rodičů a ta mu dává základní prostředky pro přežití.

Emoce

Charakteristickým znakem emocí je, že slovy se dají jen těžko vyjádřit. Radost, smutek, strach nebo hněv jsou emoce, které jsou součástí každodenního života. Je to pohnutí mysli, které v nás vzbuzuje příjemné či nepříjemné pocity a dává nám určitou dávku vzrušení. Jinými slovy jsou to psychické procesy, které vyjadřují určitý vztah člověka k jeho vlastním projevům i okolním jevům.

Tělesné signály a jejich interpretace

V úvodu této kapitoly bych chtěl připomenout, že tělo je naším velkým spojencem a přítelem. Díky celé řadě jeho signálů máme možnost vidět správnost našeho jednání a konání. Pomáhá nám zvládat těžké psychické stavy a poskytuje nám informace, které chrání naše zdraví. Nyní si uvedeme několik základních tělesných signálů. Postoj je zdrojem mnoha významných informací, které nám pomáhají charakterizovat psychologické obsahy prožívání a určovat stav funkčnosti organismu. Chůze je druh pohybu, který je realizován kosterním svalstvem a umožňuje nám přesun z jednoho místa do místa druhého. U člověka je chůze spojena se třemi klouby - kotníkem, kolenním kloubem a kyčelním kloubem. Ruce jsou kontaktním orgánem těla, pomocí pohybu rukou, tzv. gesty sdělujeme a předáváme různé informace. Gesta jsou symboly, které přímo tlumočí slova nebo fráze. Mimické svaly jsou jedním z nejdůležitějších prostředků sociální komunikace. Tzv. mimika je vědomé vyjadřování výrazem tváře, způsobené stahy obličejových svalů. Oči jsou důležité při odhadování postojů a myšlenek, jsou nejpřesnějším a nejvíce prozrazujícím lidským komunikačním signálem, jelikož jsou ústředním bodem našeho těla a zorničky pracují nezávisle na naší vůli. Tělesný kontakt je akt, který umožní tělesně "zakusit" slyšené slovo. Hmat se rozvíjí dříve než ostatní smysly.

Agrese a agresivita

grese tvoří přímé jednání, při němž se vytváří rozdílné projevy kontaktů mezi dvěma subjekty. Tyto subjekty mohou být dva jedinci nebo jedinec a skupina. Agrese je vždy cílená činnost zaměřená na něco konkrétního, vědomě a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci. Agresivita není vždy cíleně sloučena s konkrétní osobou, předmětem nebo symbolem. Je to pohotovost chovat se agresivně. Je to sklon útočnému jednání, které se transformuje do různých forem.

Písmo jako zdroj poznávání

Je to specifický výrazový prostředek. Slouží k zachycení, analyzování a předávání poznatků a zkušeností. Dle pohybu při psaní lze rozpoznat schopnosti, povahu, či dovednosti jedince.
DOMŮ

Kontakt © Tomáš Holý | Základy počítačových sítí |


Valid XHTML 1.0 Strict