Přednášky: Ing. Konáš
Cvičení: Ing. Konáš, Ing. Bielko

 Podmínky udělení zápočtu :
aktivní účast na cvičeních, úspěšný zápočtový test (v 11. týdnu, tj. od 3. do 7. prosince) a maximální možná neúčast na třech cvičeních
Zvláštní případy nepřítomnosti (např. dlouhodobá nemoc) budou individuálně řešeny např. formou semestrální práce.

Zápočty se budou udělovat ve 13. týdnu ( tj. od 17. do 21. prosince )

Před zkouškou budou studenti seznámeni s tématickými okruhy otázek ke zkoušce

 

Témata přednášek:

 1. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, atmosféra Země a oceány, tepelná rovnováha Země a skleníkový efekt, klima Země a jeho změny, geotermální energie, slapové jevy
 2. Statika chemických reakcí, princip hoření, příklady termodynamických cyklů, exergie
 3. Klasická energetika
 4. Jaderná energetika, tokamaky
 5. Vliv jaderné energetiky na životní prostředí. Ukládání radioaktivního odpadu
 6. Urychlovačem řízené jaderné transmutace
 7. Přenos energie zářením.
 8. Slunce jako zdroj energie
 9. Využití větrné energie
 10. Hydroenergetika
 11. Malé vodní elektrárny
 12. Produkce biomasy a energetický potenciál biomasy

 

Tématické okruhy otázek ke zkoušce:

 1. Neobnovitelné a obnovitelné zdroje energie
  Fosilní paliva, energie sluneční, větrná a vodní
  Energie mořských vln, slapové jevy, metoda OTEC (principy)
 2. Změny klimatu
  Přirozené a antropogenní změny
  Skleníkový jev
  Kjótský protokol (tzv. skleníkové plyny)
 3. Dynamika země
  Geotermální energie, světové geotermální oblasti
  Geotermální rezervoár
  Geotermální elektrárny, jejich rozmístění a výkony.
 4. Tepelná čerpadla
  Co je to tepelné čerpadlo a princip jeho činnosti
  Oběh tepelných čerpadel, Sankeyovy diagramy
  Zdroje pro získání tepla, druhy tepelných čerpadel
 5. Základy spalování, stechiometrie
  Dokonalé a nedokonalé spalování
  Spalování za přebytku vzduchu, součinitel přebytku vzduchu
  Spalování plynných paliv, kontrola spalování
  Účinnost různých přeměn chemické energie na energii elektrickou
 6. Exergie a anergie, jejich vzájemné vztahy
  Tepelné cykly, přivedená a odvedená tepla, práce cyklů, účinnosti
  Carnotizace oběhu
 7. Klasická energetika, rozdělení energetických zdrojů
  Světové rozložení energetických zdrojů a zásoby
  Ekologické faktory energetiky
  Perspektiva využití uhlí, programy CCT
 8. Způsoby spalování uhlí (principy, výhody)
  Zplyňování uhlí, konverze
  Kogenerace a další alternativy způsobů využití uhlí
 9. Jaderná energetika
  Princip štěpení atomového jádra, princip štěpné řetězové reakce
 10. Jaderné štěpné reaktory
  Druhy štěpných reaktorů, druhy paliva, chladiva a druhy moderátorů
  Princip moderace - moderátor
 11. Slučování atomových jader
  Princip termojaderné fúze, příklad fúzní reakce
  Lawsonovo kritérium
 12. Zařízení pro termojadernou syntézu
  Princip tokamaku, stelarátor
  Magnetické a inerciální udržení
 13. Jaderná enrgetika a životní prostředí
  Bezpečnost jaderných elektráren, MAAE, stupnice hodnocení jaderných událostí
 14. Radioaktivita, radioaktivní pozadí, radioaktivní odpad (RAO)
  zdroje radioaktivity, dávky ionizujícího záření, radionuklidy
 15. Vyhořelé jaderné palivo (VJP)
  Zneškodňování VJP, otevřený a uzavřený palivový cyklus
  Ukládání VJP a ostatního RAO
 16. Urychlovačem řízené jaderné transmutace (ADTT)
  Princip jaderné transmutace
 17. Neutronový zdroj pro ADTT
  Tříštivá (spalační) reakce, podkritický reaktorový systém
  Chemická problematika ADTT
 18. Přenos energie zářením
  Sdílení tepla sáláním, pohltivost, odrazivost a průteplivost
  Absolutně černé těleso
 19. Kirchhoffův zákon, Planckův vyzařovací zákon a Stefan-Boltzmanův zákon
 20. Slunce - zdroj energie
  Základní informace o Slunci, solární (sluneční) konstanta, sluneční spektrum
  Přímé a nepřímé využití sluneční energie
 21. Fotovoltaika - fotovoltaický jev, princip činnosti slunečního článku
  Materiály pro solární články, výkony a účinnosti
 22. Využití elektřiny z fotovoltaických panelů
  Solární článek, modul a solární panel, Fotovoltaický systém
  Systémy nezávislé a závislé na rozvodné síti
 23. Solární teplo, solárně-termické elektrárny, solární architektura
  Pasivní a aktivní solární systémy
  Výhody a nevýhody solárních zařízení
 24. Využití větrné energie
  Charakteristika větru, Beaufortova stupnice síly větru, rychlostní profil proudění
 25. Základní typy větrných motorů, jejich principy
  Výkon a účinnost větrného motoru
 26. Hlavní části větrné elektrárny
  Výhody a nevýhody využití větrné energie
 27. Vodní energie
  Vodní mlýn, pila, valcha a ostatní zařízení využívající vodní energii
  Vodní dílo
 28. Vodní motory, vodní turbíny
  Jednotlivé druhy vodních motorů, principy a použití
 29. Výkon vodního motoru
  Ekologie vodního díla
 30. Energie z biomasy a z bioodpadu
  Druhy biopaliva, komunální bioodpad, bioplyn


Katedra energetických strojů a zařízení  
Aktualizace: 12.12.01