Učební text ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

verze 2013

OBSAH A STRUKTURA ŠKOLENÍ

Část I

 1. Strategie v oblasti BOZP
  1. Co je třeba udělat
  2. Význam BOZP a její místo v řízení
  3. Základní pravidla BOZP
  4. Povinnosti zaměstnavatele
  5. Povinnosti zaměstnance
  6. Bezpečnostní management
 2. Zákoník práce
  1. Co obsahuje zákoník práce k BOZP
  2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
   1. § 81
   2. § 101
   3. Prevence rizik - výňatek z § 102
   4. Povinnosti zaměstnavatele - výňatek z § 103
   5. OOPP: § 104 ; nař.vl.č. 495/2001 Sb.
   6. Pracovní úraz: § 105 ; § 2 nař.vl. č.494/2001 Sb.
   7. Další povinnosti zaměstnavatele
   8. Práva a povinnosti zaměstnanců: výňatek z § 106
   9. Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni: výňatek z § 302
  3. Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
   1. Náhrada škod: § 366 a § 369
   2. Zproštění odpovědnosti: § 367
 3. Nařízení vlády
  1. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky BOZP
   1. Předmět úpravy
  2. Rizikové faktory pracovních podmínek, jejích členění, zjišťování, hodnocení zdravotního rizika a další podmínky ochrany zdraví při práci
   1. Základní členění
   2. Podmínky ochrany zdraví za nepříznivých mikroklimatických podmínek
   3. Podmínky ochrany zdraví při práci s chemickými faktory a prachem
   4. Podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží
   5. Podmínky ochrany zdraví při práci s psychickou zátěží
   6. Podmínky ochrany zdraví při práci se zrakovou zátěží
   7. Podmínky ochrany zdraví při práci s biologickými činiteli
   8. Bezpečnostní přestávky při práci s rizikovými faktory
  3. Další bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
   1. Bližší hygienické požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti
   2. Osvětlení pracoviště
   3. Bližší hygienické požadavky na prostory pracoviště
   4. Podmínky ochrany zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami
   5. Bližší hygienické požadavky na zásobování vodou
   6. Sanitární a pomocná zařízení
 4. Směrnice rektora
  1. Směrnice rektora č. 22R/2011 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
   1. Základní ustanovení
   2. Organizace BOZP na ZČU
   3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a studentů
   4. Školení z předpisů BOZP
   5. Veřejné prověrky
   6. Rizikové práce a pracoviště
   7. Pracovní a školní úrazy, nemoci z povolání
   8. Zakázané práce
   9. Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)
  2. Směrnice rektora č. 23R/2011 - Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
   1. Základní ustanovení
   2. Poskytování OOPP
   3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců
   4. Povinnosti zaměstnanců
 5. Všeobecné pokyny při práci s elektrickými spotřebiči

Část II

Hlavní pravidla při poskytování první pomoci 24

 1. Pokyny pro mimořádné události
  1. Úvodní ustanovení
  2. Činnosti, které se nesmí při poskytovaní první pomoci provádět
  3. Pokyny pro poskytování první pomoci při bezvědomí
  4. Zástava dýchání
  5. Krvácení
  6. Úraz elektrickým proudem
  7. Popáleniny
  8. Otravy
   1. První pomoc při otravě oxidem uhelnatým
   2. Léky, alkohol, jedovaté rostliny a plody
   3. Jak vyvolat zvracení
  9. Poranění kostí - zlomeniny
  10. Poranění kloubů
  11. Pokousáni a bodnutí hmyzem
  12. Důležitá telefonní čísla

Část I

1. Strategie v oblasti BOZP

Evropský sociální model je založen na fungující ekonomice, na vysoké úrovni sociálního zabezpečení a vzdělání, a na sociálním dialogu, což vyžaduje zlepšení kvality zaměstnanosti, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). To znamená především zavedení opatření ke zlepšení BOZP v těchto klíčových bodech:

1.1 co je třeba udělat

1.2 význam BOZP a její místo v řízení

BOZP je součástí personálního řízení - řízení lidských zdrojů. BOZP je souhrn právních, organizačních, technologických, zdravotních, hygienických a vzdělávacích opatření, jejichž cílem je dosažení takového stavu pracovišť, pracovního prostředí a výkonu práce, při němž nebude docházet k pracovním úrazům, nemocem z povolání ani k jinému ohrožení zdraví a škodám na majetku. Naopak bude dosahováno zkvalitnění pracovního života.

1.3 základní pravidla BOZP

1.4 povinnosti zaměstnavatele

možnosti zaměstnavatele:

1.5 povinnosti zaměstnance

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

Zanedbání BOZP má tyto důsledky:

Vyšší nemocnost a větší objem nevyužitého času vedoucího ke ztrátám produktivity, nízkou morálku vedoucí ke snížení produktivity, plýtvání dovednostmi a zkušenostmi zaměstnanců, nevyužití podnikových investic do výcviku a potíže při získávání kvalifikovaných zaměstnanců, placení náhrad nebo odškodňování zraněných a nemocných pracovníků nebo rodinných příslušníků při úmrtí pracovníků v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání, zvýšené náklady při řešení vzniklých sporů a výplatu náhrad za ztížené pracovní podmínky a prostředí. K dalším důsledkům patří vyšší sazba pojistného účtovaného pojišťovnami, vyšší míra poškození strojů, zařízení a objektů v důsledku nehod, pokuty vyměřené orgány inspekce, spory s odborovými organizacemi a veřejnými orgány, ztráta dobré pověsti, narušení vztahů se subdodavateli a v případě rozsáhlých porušení nebo závažných důsledků dokonce uzavření provozu nebo odnětí povolení k činnosti.

1.6 bezpečnostní management

1. krok - určete strategii

2. krok - aktivizujte personál

3. krok - plánujte a stanovujte normy

4. krok - sledujte výkon

5. krok - učte se ze zkušeností, kontrolujte a hodnoťte

Zpět na obsah

2. ZÁKONÍK PRÁCE

2.1 co obsahuje zákoník práce k BOZP

2.2 bezpečnost a zdraví při práci

2.2.1 § 81

Zaměstnavatel je povinen přihlédnout k tomu, aby rozvržení pracovní doby nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce.

2.2.2 §101

2.2.3 prevence rizik - výňatek z § 102

2.2.4 povinnosti zaměstnavatele - výňatek z § 103

Zaměstnavatel je povinen:

2.2.5 osobní ochranné pracovní prostředky - § 104 ; nař. vl. č. 495/2001 Sb. - viz 4.2

2.2.6 pracovní úraz: § 105 ; § 2 nař. vl. č. 494/2001 Sb. - viz 4.1.7

2.2.7 další povinnosti zaměstnavatele: nař. vl. č. 101/2005 Sb.; nař. vl. č. 378/2001 Sb.

2.2.8 práva a povinnosti zaměstnanců - výňatek z § 106

zaměstnanec je povinen:

2.2.9 vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni - výňatek z § 302

2.3 odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání

2.3.1 náhrada škod - § 366 a § 369

2.3.2 § 367

Zpět na obsah

3. NAŘÍZENÍ VLÁDY

3.1 Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky BOZP

3.1.1 předmět úpravy

toto nařízení upravuje rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, metody a způsob jejich zjišťování, způsoby hodnocení rizikových faktorů z hlediska BOZP zaměstnance, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

3.2 rizikové faktory pracovních podmínek, jejích členění, zjišťování, hodnocení zdravotního rizika a další podmínky ochrany zdraví při práci

3.2.1 členění rizikových faktorů pracovních podmínek, jejich zjišťování a hodnocení

3.2.2 podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory vznikajícími v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek

3.2.2.1 zátěž teplem

zátěž teplem se hodnotí z hlediska její krátkodobé a dlouhodobé únosnosti pro zaměstnance, dlouhodobá únosná zátěž je limitována množstvím vody ztracené při práci z organismu potem a dýcháním, krátkodobá únosná zátěž je limitována množstvím akumulovaného tepla v organismu

3.2.2.2 zátěž chladem
3.2.2.3 ochranné nápoje
3.2.2.4 třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje vyjádřit v brutto
Třída práce Druh práce M (W.m-2)
I práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů < 80
IIa práce spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního, nákladního vozidla, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní 81 až 105
IIb převažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou -mechanici, strojní opracování, práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg, prodavači, lakýrníci, svařování, soustružení 106 až 130
IIIa práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze - údržba strojů, mechanici, skladníci s občasným přenášením břemen do 15 kg, čištění oken, ruční úklid velkých ploch 131 až 160
  třídy práce IIIb-V se na ZČU nevyskytují  

3.2.3 podmínky ochrany zdraví při práci s chemickými faktory a prachem, olovem, chemickými karcinogeny, azbestem (výňatek z §§ 9 - 21)

3.2.3.1 obecné postupy a ochrana před nadměrnou expozicí - hodnocení zdravotního rizika

3.2.4 podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží

3.2.4.1 celková fyzická zátěž (§ 22 - 23)

za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při fyzické práci, vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 50% svalové hmoty

3.2.4.2 lokální svalová zátěž (§ 24 - 25)

lokální svalová zátěž je zátěž malých svalových skupin při výkonu práce končetinami

3.2.4.3 pracovní poloha (§ 26 - 27)

mezi nepřijatelné polohy patří : předklon trupu větší než 60°, výrazný úklon či pootočení trupu větší než 20°, předklon hlavy větší než 25°, úklon a rotace hlavy větší než 15°, zpětné ohnutí paže, krajní zevní rotace paže, extrémní polohy kloubů horních končetin, vzpažení paže větší než 60°, extrémní flexe kolena

3.2.4.4 ruční manipulace s břemenem (§ 28 - 30)

3.2.5 podmínky ochrany zdraví při práci s psychickou zátěží (§ 31 - 33)

prací s psychickou zátěží se rozumí práce spojená s monotonií, ve vnuceném pracovním tempu, v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu, vykonávaná pouze v noční době

3.2.6 podmínky ochrany zdraví při práci se zrakovou zátěží (§ 34 - 35)

3.2.7 Podmínky ochrany zdraví při práci s biologickými činiteli (§ 36 - 38)

3.2.8 bezpečnostní přestávky při práci s rizikovými faktory (§ 39)

pokud je práce trvale zařazená jako riziková, musí byt během práce zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž může zaměstnanec odložit osobní ochranný pracovní prostředek. První bezpečnostní přestávka se zařazuje nejpozději po 2 hodinách nepřetržitého výkonu práce v trvání nejméně 15 minut, poslední nejméně v trvání 10 minut nejpozději 1 hodinu před ukončením směny. Po dobu trvání bezpečnostní přestávky nesmí být zaměstnanec exponován rizikovým faktorům překračující hygienický limit

3.3. další bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

3.3.1 hyg. požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti - větrání (§ 40 - 44)

3.3.2 bližší hygienické požadavky na osvětlení pracoviště (§ 45)

3.3.3 bližší hygienické požadavky na prostory pracoviště (§ 47 - 49)

3.3.4 podmínky ochrany zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami (§ 50)

3.3.5 bližší hyg. požadavky na zásobování vodou (§ 53)

prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou a teplou tekoucí vodou pro zajištění hygieny zaměstnance

3.3.6 rozměry, provedení a vybavení sanitárních a pomocných zařízení (§ 54 - 55)

Zpět na obsah

4. SMĚRNICE REKTORA

4.1 Směrnice rektora č. 22R/2011 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

4.1.1 základní ustanovení

4.1.2 organizace BOZP na ZČU

4.1.3 povinnosti vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a studentů

povinnosti vedoucích zaměstnanců:

povinnosti zaměstnanců a studentů

4.1.4 školení z předpisů BOZP

poznámka - informace o tom, co by v hrubých rysech mělo obsahovat vstupní školení:

4.1.5 veřejné prověrky

k řádnému provedení prověrek zřizují vedoucí kateder (vedoucí odborů a ředitelé ostatních součástí ZČU) komise, které prověrky provedou a zpracují zápis o zjištěných skutečnostech a závadách, který zašlou oddělení BOZP. Na základě připomínek kateder a pracovišť zpracuje oddělení BOZP harmonogram odstranění závad

4.1.6 rizikové práce a pracoviště

4.1.7 pracovní a školní úrazy, nemoci z povolání

4.1.8 zakázané práce

4.1.9 osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků na ZČU včetně seznamu pracovních činností, povolání a pracovišť pro jejich poskytování stanovuje směrnice rektora č. 24R/2000.

4.2 Směrnice rektora č. 23R/2011 - Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

4.2.1 základní ustanovení

ZČU musí vybavit své zaměstnance pro výkon práce OOPP, které je povinna poskytovat:

4.2.2 poskytování OOPP

seznam poskytovaných OOPP na ZČU je uvedený v příloze č.1 této směrnice a na webu

4.2.3 povinnosti vedoucích zaměstnanců

4.2.4 povinnosti zaměstnanců

Termíny lékařských prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Kategorie prací Četnost prohlídky Četnost prohlídky u zaměstnance, který dovršil 50 let
I. 1x za 6 let 1x za 4 roky
II. 1x za 5 let 1x za 3 roky
III. + II. riziková 1x za 2 roky
IV. 1x za 1 rok
§ 11 odst. 3. - práce nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví
pokud je zde uvedená činnost - nepostupuje se podle předchozí tabulky!
Četnost prohlídky Četnost prohlídky u zaměstnance,
který dovršil 50 let
Noční práce (ZP, § 94 odst. 2.) 1x za 1 rok
Práce ve školách a školních zařízeních 1x za 4 roky 1x za 2 roky
Obsluha jeřábů a vazači
Obsluha a řízení motorových elektrických vozíků a vysokozdvižných vozíků
Obsluha tlakových nádob, včetně tlakových
lahví, turbokompresorů, chladících zařízení
nad 40000 kcal (136 MJ), vysokonapěťových
elektrických zařízení
Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad
volnou hloubkou nad 10 metrů.
Práce v klimaticky a epidemiologicky
náročných oblastech zahraničí.
Hlasová zátěž
Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví.
Řízení motorových vozidel, pokud je tato
činnost vykonávána jako obvyklá součást
výkonu práce nebo jsou místa výkonu
práce přepravovány
1x za 6 let 1x za 4 roky
Zpět na obsah

5. Všeobecné pokyny při práci s elektrickými spotřebiči

Norma ČSN 33 1600, která řeší revize elektrických spotřebičů během používání, si klade za cíl zabezpečit především ochranu před úrazem elektrickým proudem a také ochranou proti požáru. Na našem pracovišti je velké množství el. spotřebičů, které denně používáte. Není v moci žádného bezpečnostního technika vás ochránit od možného úrazu. Proto je nutné, abyste dodržovali určitá pravidla použití spotřebičů tak, aby se úrazu předešlo.

Zpět na obsah

Část II
Hlavní pravidla při poskytování první pomoci

6. pokyny pro mimořádné události

6.1 úvodní ustanovení

6.2 činnosti, které se nesmí při poskytování první pomoci provádět

6.3 pokyny pro poskytování první pomoci při bezvědomí

Stabilizovaná poloha
Stabilizovaná poloha

6.4 zástava dýchání

Umělé dýchání
Uvolnění dýchacích cest

6.5 krvácení

krvácení působí vždy skličujícím dojmem, ať je z řezné či jiné rány. Má být ošetřeno okamžitě a klidně. Považujte krvácení za vážné:

Řezné rány Řezné rány
Ošetření řezných ran
Poloha při šoku
Poloha při šoku

6.6 úraz elektrickým proudem

zasažení el. proudem může vést k bezvědomí a zástavě dechu. V místě vniknutí elektrického proudu do těla vznikají hluboké spáleniny. Může být vnitřní poškození. Vždy vyhledejte lékařské ošetření, i když se zdá, že postižený utrpěl jen malé popálení

6.7 popáleniny

mohou vznikat působením ohně, páry horkých tekutin, elektřiny, žíravin

Popálení Popálení
Ošetření popálenin

6.8 otravy

Chemické jedy (včetně domácích čistících prostředků, parafinu, petroleje, leštidel a barev)

 1. je-li postižený při vědomí, dejte mu vypít sklenici vody naráz
 2. nesnažte se vyvolat zvracení. Pokud postižený zvrací sám, podržte mu hlavu v předklonu tak, aby nemohl vdechnout chemikálie ze zvratků
 3. když postižený ztrácí vědomí, uložte jej do stabilizované polohy; přestává-li dýchat, zahajte oživování dýcháním z úst do úst.
 4. přivolejte lékařskou pomoc co nejdříve

6.8.1 první pomoc při otravě oxidem uhelnatým

6.8.2 léky, alkohol, jedovaté rostliny a plody

 1. je-li postižený při vědomí, můžete se pokusit vyvolat zvracení
 2. v bezvědomí nepodávejte nic ústy. Položte postiženého do stabilizované polohy, při zástavě dechu provádějte dýchání z úst do úst
 3. přivolejte co nejdříve lékařskou pomoc

6.8.3 jak vyvolat zvracení

nikdy se o to nesnažte u osoby v bezvědomí. Rovněž ne tam, kde došlo k polknutí chemikálií, jako je petrolej, parafin nebo čistící prostředky. Nesnažte se vyvolat zvracení podáním slané vody či strkáním prstu do krku. V ostatních případech se může použít 15 ml (3 čajové lžičky) ipecacuanhového sirupu, zapít dvěma sklenicemi vody. Pokud tento postup nevede ke zvracení i během 20 minut, může se ještě jednou opakovat. Jakmile postižený začne zvracet, držte mu hlavu skloněnou dolů, aby nedošlo k dušení či vdechnutí zvratků

6.9 poranění kosti - zlomeniny

6.10 poranění kloubů

6.11 pokousání a bodnutí hmyzem

Zpět na obsah

6.12 důležitá telefonní čísla

155 RYCHLÁ LÉKAŘSKÁ POMOC (ZÁCHRANKA)

158 POLICIE ČR

150 HASIČI

112 MEZINÁRODNÍ LINKA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ