Naše pracoviště zajišťuje výuku těchto předmětů:
TVN Namáhání izolace elektrickým napětím. Určování elektrického pole. Teorie elektrické pevnosti plynných, kapalných a tuhých izolantů. Vakuum. Výboje ve vzduchu a v kombinované izolaci. Částečné výboje. Koróna. Přechodné jevy na vedení. Rázové jevy ve vinutí elektrických strojů. Koordinace izolace. Prvky izolačního systému - izolátory, průchodky. Kabely VN. Prostředky k omezení přepětí. Zkušebnictví v technice vysokých napětí. Zdroje VN a metody jeho měření. Integrace poznatků z techniky vysokých napětí.

ZS/LS, rozsah 2+2 (Z+Zk), 5 kr.
EMC Elektromagnetické okolí a principy vzájemného ovlivňování elektrických systémů. Prostředky k eliminaci rušivých vlivů. Měření rušivých emisí a testování elektromagnetické odolnosti elektrických zařízení. Zákonodárství a normalizace v oblasti elektromagnetické kompatibility. Systémové plánování elektromagnetické kompatibility. Inženýrské přístupy k zajištění elektromagnetické kompatibility.

LS, rozsah 2+2 (Z+Zk), 5 kr.
BPRE Základy elektrotechniky. Elektrizační soustavy. Rizika a příčiny úrazu v elektrotechnice. Účinky elektřiny na lidský organismus. Jednotná symbolika a označování v elektrotechnice. Vliv technického uspořádání na bezpečnost práce. Druhy prostředí. Vliv lidského faktoru na bezpečnost práce. Odborná způsobilost v elektrotechnice. Zásady obsluhy a práce na elektrickém zařízení do 1000 V a nad 1000 V. Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí. Pohyblivé přívody. Provedení ochranných vodičů a zemničů. Elektrotechnické zkušebny a školní laboratoře. První pomoc při úrazech elektřinou. Rozbor příčin úrazů elektrickým proudem. Aktuální informace z oblasti bezpečnosti práce v elektrotechnice. Příklady testů.

ZS, rozsah 2+0 (Z), 2 kr.
EKV Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti práce v elektrotechnice. Velký důraz je kladen na osvojení specifických pojmů z oblasti bezpečnosti práce v elektrotechnice, které jsou nezbytné pro další, podrobnější studium příslušných předpisů a norem. Praktické příklady problémů z praxe slouží k lepšímu pochopení významu této problematiky.

ZS, rozsah 2+0 (Z+Zk), 2 kr.
OEK Účinky elektřiny na lidský organismus. Jednotná symbolika a označování v elektrotechnice. Slučitelnost předpisů ČR a EU. Vliv technického uspořádání na bezpečnost práce. Vliv lidského faktoru na bezpečnost práce. Odborná způsobilost v elektrotechnice. Elektrizační soustavy. Zásady obsluhy a práce na elektrickém zařízení do 1000 V. Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí. Pohyblivé přívody. Provedení ochranných vodičů. Školní laboratoře. První pomoc při úrazech elektřinou. Rozbor příčin úrazů elektrickým proudem. Aktuální informace z oblasti bezpečnosti práce v elektrotechnice. Příklady testů.

ZS, rozsah 1+0 (Z), 1 kr.
ZBP Základy elektrotechniky. Elektrizační soustavy. Rizika a příčiny úrazu v elektrotechnice. Účinky elektřiny na lidský organismus. Jednotná symbolika a označování v elektrotechnice. Vliv technického uspořádání na bezpečnost práce. Druhy prostředí. Vliv lidského faktoru na bezpečnost práce. Odborná způsobilost v elektrotechnice. Zásady obsluhy a práce na elektrickém zařízení do 1000 V. Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí. Pohyblivé přívody. Elektrotechnické školní laboratoře. První pomoc při úrazech elektřinou. Příklady testů.

ZS, rozsah 1+0 (Z), 1 kr.


Zde najdete sylaby předmětů  EMC, TVN, BPRE, EKV, OEK, a  ZBP. 
Úvodní stránka :: Činnosti našeho oddělení :: Výuka :: Personál :: Zařízení VN a EMC :: ZČU