KIV/ZIS

Plán cvičení:

1.Orientace v prostředí MS-Access – ovládání, tabulka – formulář – dotaz – sestava. Základní pojmy, tabulka – záznam – položka záznamu, datové typy. Import dat z jiné aplikace.
2.Návrh struktury jednoduché databáze. Práce se záznamem, třídění, filtr. Zadání samostatné práce.
3.Vícetabulková databáze, vazby mezi tabulkami (relace).
4.Interaktivní forma zadávání dotazů, jednoduché výběrové dotazy.
5.Tvorba dotazů pomocí SQL SELECT – FROM – WHERE , GROUP BY.
6.Tvorba dotazů pomocí SQL.
7.Hodnocení samostatných prací, zápočty.
kalendář cvičení

Další informace naleznete na home.zcu.cz/~krutisov nebo na Courseware.


Cvičení 1:

Cvičení 2:

Cvičení 3:

Cvičení 4:

Cvičení 5-6:

Cvičení 7: