Úvod

Název Nadnárodní besídka
Typ školy
Ročníky 8.-9.
Průřezové téma Multikulturní výchova
Výstupy z průřezového tématu
Rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturní kontakty k obohacení sebe i druhých.

Rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin.

Pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních sociokulturních skupin a uznávat je.

Vzdělávací oblasti
Cizí jazyk
Informační a komunikační technologie
Člověk a jeho svět
Výchova k občanství
Etická výchova

Cíl
Prohloubit u žáků povědomí o menšinových kulturách v ČR.
Rozvinout schopnosti spolupráce a komunikace.
Zlepšit organizační schopnosti.

Zařazení do taxonomie WQ Zpravodajství