FAQ k výuce DMT
KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

Kde najdu témata kvalifikačních prací (Bc. a Mgr.) na aktuální a příští rok?
Nabídka témat je v systému AKVAP (Administrace kvalifikačních prací)
Viz: PortálZČU - Courseware - předmět KKS/BPDM (univerzitní bakaláři a profesní bakaláři oboru „Diagnostika a servis siln. vozidel“
Viz: PortálZČU - Courseware - předmět KKS/DPDM (magistři DMT).
V předmětu pak odskok na záložku "Témata prací". Následně se přejde do systému AKVAP.

V jakém období se mám přihlásit na téma kvalifikační práce (BP nebo DP?
Témata pro příští akademický rok začnou být zveřejňována v AKVAPu cca od března. Uzávěrka přihlašování je začátkem zimního semestru. Během tohoto období studenti mohou libovolně měnit rezervaci své budoucí práce. Začátkem zimního semestru se nabídka uzavře a vypracují se oficiální zadání prací k podpisu děkanovi FST.

Když chci katedře dodat své privátní téma DP/BP, co musím přinést?
Návrh tématu by měl obsahovat: Název tématu, stručné pokyny k vypracování práce (tj. co se má udělat), identifikaci konzultanta (jméno, příjmení, firma, kontakty). Viz též: www_FST > Student > Jak na to Návrh tématu student předá garantovi oboru (doc. Němec - DMT, doc. Lašová - VSZ) ke schválení.

Když opakuji ročník a chci znovu pracovat na stávajícím tématu kvalifikační práce?
Na opakování tématu student nemá nárok, ovšem může mu být stávající téma ponecháno s tím, že bude pozměněn název tématu a rozšířeny požadavky na vypracování. Student se o tomto domluví se svým vedoucím práce. Následně pak student sdělí garantovi oboru (doc. Němec) potřebné údaje pro zanesení pozměněného tématu do databáze témat AKVAP pro příští rok.

Když se přihlásím na téma BP či DP – co musím udělat dál?
V podstatě už nic, začátkem zimního semestru student se svým vedoucí práce vypracuje oficiální zadání práce a uloží ho do STAGu a začne pracovat na své práci Viz též: www_FST > Student > Jak na to

Proč student za začátku zimního semestru dostane pouze kopii zadání práce?
Je riziko, že během ąk. roku student originální formulář zadání, podepsaný děkanem FST, poničí či ztratí. Originál zadání si student vyzvedne v sekretariátu KKS až v závěru letního semestru, těsně před svázáním své kvalifikační práce.

Desky kvalifikanční práce: Jakou barvu desek a písma mám zvolit?
Vzor desek je uveden na www_FST > Student > Jak na to . Barva desek a písma je pro každý rok záležitostí domluvy na sekretariátu katedry KKS a je uvedena v Courseware, předmět KKS/BPDM (DPDM).

Opakuji kvalifikační práci z loňska a mám již z loňska zapsán zápočet z projektu KKS/SPBDM nebo KKS/SPMDM (ze zimního semestru).
V tom případě již student má předmět splněný, zápočet je zaznamenán ve STAGu a student tudíž předmět znovu nezapisuje. Teoreticky by tedy nemusel v zimním semestru chodit ke svému vedoucímu práce na konzultace – ale je zavedeným zvykem, že je stále v kontaktu se svým vedoucím práce a neoficiálně s ním konzultuje zpracovávání nového tématu práce.

OBHAJOBY KVALIFIKAČNÍ PRÁCE A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUšKY

Kde najdu pokyny ke státním závěrečným zkoužkám? (otázky, složení komise, ...)
viz PortálZČU - Courseware - předmět KKS/ZBSZD resp. KKS/ZSZDM

ODBORNÁ PRAXE KKS/PRX

Odbornou praxi mají studenti profesního bakaláře. Garant předmětu KKS/PRX jako celku je doc. Němec. Jako garanti jednotlivých oborů jsou určeni:
doc. Krátký – pro obor „Konstrukce průmyslové techniky“
doc. Staněk – pro obor „Design průmyslové techniky“
doc. Formánek – pro obor „Diagnostika a servis silničních vozidel“
Záležitosti ohledně vykonání praxe (např. výběr firmy, apod.) student projednává s garantem svého oboru. Dotyčnému garantovi oboru student po vykonání praxe předá "Potvrzení o vykonání praxe" a "Zprávu o vykonání praxe" (formuláře ke staľení jsou na Courseware - předmět KKS/PRX) a dostane od něj zápočet.

ROZDÍLOVÉ ZKOUŠKY PROF. BAKALÁŘŮ V NAVAZUJÍCÍM STUDIU DMT
Absolventi profesního bakalářského studia (obor B2341) musejí při pokračování v navazujícím magisterském studiu v oboru "Dopravní a manipulační technika" vykonat tyto diferenční zkoušky
Student proto do formuláře vyplní ty zkoušky, které nemá v rámci bakalářského studia dosud vykonány a formulář předloží k podpisu pedagogickému poradci oboru (pro obor DMT - doc. Němec).