Stránky na ZPS Michala Rešová - ekologie

Význam ekologie

Pojem ekologie má několik významů. V prvotním významu je ekologie biologickou vědou, která se zabývá vztahy mezi organismy navzájem a prostředím v němž žijí. Takto pojmenoval tento obor jako první v roce 1866 německý biolog a představitel darwinismu Ernst Haeckel. Dále se ekologií ve velkém měřítku nazývá ochrana životního prostředí. Pak ekologie nabývá také významů pro určité ideologie, např. ekologismus. Ekologie vychází ze spousty věd, jednou z nich je psychologie. Dále se budu zabývat významem zde zmíněným jako druhý, tzn. Ochrana životního prostředí.

Ochrana životního prostředí

Tento poměrně mladý multidisciplinární obor využívá poznatků z biologie a aplikuje je na možnosti a potřeby lidské společnosti. Za počátky ochrany přírody lze považovat zřizování obor pro divokou zvěř. Tyto obory byly zřizovány již od 13. st. bohatými šlechtici, měly omezený režim přístupu a hospodaření, v krajních případech se dokonce vystěhovávaly vesnice. Zvěř chovaná v těchto oborách potřebovala jejich přirozené prostředí s vysokou biodiverzitou, proto také zůstaly oblasti s relativně neporušenou přírodou až do pozdního novověku. Vyloženě obor ochrana přírody ale vznikl až na počátku 19. st. jako snaha zabránit porušování krajiny při získávání přírodních zdrojů. Původní funkcí bylo vyhlašování rezervací za účelem konzervace určitých částí krajiny s omezeným přístupem člověka a vyloučení hospodařením na daném území. Velmi důležitým tématem ochrany přírody, hlavně v posledních letech, se stalo uskladňování a třídění odpadu.

Poločas rozpadu

Třídění odpadu a jeho umisťování na určitá místa je velmi důležité, neboť některé typy odpadu a látek, co do přírody přirozeně nepatří, mají velmi dlouhou dobu rozkladu, a jejich odložení nebo prosté odhození do přírody ji poznamená i na tisíce let.

Pro představu uvedu některé příklady:
Ohryzek jablka nebo hrušky7 - 20 dní
Papír2 měsíce - 1 rok (podle typu)
Slupka od banánu3 - 6 měsíců
Slupka pomeranče6 měsíců – 1,5 roku

Úvod Ekologie

autor
vyhledávač

validátor

CSS