Základy informačních systémů (KIV/ZIS) - plán cvičení

Orienační plán cvičení je následující:

  1. Úvodní informace. Základní pojmy - tabulka, záznam, ERA model dat. Orientace v prostředí MS Access - ovládání, tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, import dat z jiné aplikace.
  2. Návrh struktury jednoduché databáze. Práce se záznamem, řazení, filtry. Zadání semestrální práce.
  3. Vícetabulková databáze, vazby mezi tabulkami (relace).
  4. Interaktivní forma zadávání dotazů, jednoduché výběrové dotazy.
  5. Tvorba dotazů pomocí SQL – SELECT – FROM – WHERE, GROUP BY, agregační funkce.
  6. Tvorba dotazů pomocí SQL.
  7. Hodnocení semestrálních prací, zápočty.