Os. číslo:              Jméno a příjmení:                                         Datum:

 

 

 

1.                  Vysvětlete rozdíl mezi  rozpoznávacím automatem a klasifikačním automatem. (3b)

 

 

2.                  Uveďte definici Moorova konečného automatu. Vysvětlete význam všech použitých symbolů.    (5b)

 

 

3.                  Vysvětlete rozdíl mezi uzávěrem množiny a iterací množiny. (2b)

 

 

4.                  Formulujte základní úlohu teorie jazyků. (3b)

 

 

5.                  Obecně popište tvar pravidel gramatik typu 2.   Uveďte konkrétní pravidlo, které je pravidlem gramatiky typu 2 a přitom není pravidlem gramatiky typu 3. (3b)

 

 

6.                  Definujte pojem „přímé přepsání řetězce w  na řetězec  z“.    (5b)

 

 

7.                  S pomocí zobecněné přechodové funkce definujte řetězec w  zamítnutý deterministickým rozpoznávacím automatem. (2b)

 

 

8.                  Kdy je gramatika typu 3 v regulárním tvaru? (3b)

 

 

9.                  Definujte diskrétní zdroj informace bez paměti a jeho střední entropii. (2b)

 

 

10.              Uveďte alespoň tři důvody, proč se používá kódování. (2b)

 

 

11.              Zformulujte Kraftovu nerovnost.  O čem vypovídá?    (5b)

 

 

12.              Znázorněte všechny přijímací strategie, které lze použít u kódu s minimální Hammingovou vzdáleností 6. (2b)

 

 

13.               Co znamená, že kód objevuje   t-násobné chyby?    (3b)

 

 

14.              Uveďte rozměr a vlastnosti kontrolní matice H lineárního kódu. (2b)

 

 

15.               Jak počítá příjemce lineárního kódu syndrom, na čem tento syndrom závisí? (2b)

 

 

16.              Jaký minimální počet kontrolních prvků musí mít  kód, umožňující při kódování k-prvkových informačních částí opravy jednoduchých chyb?.   (2b)

 

17.               Jak se provádí kódování informační části u systematického cyklického kódu s generujícím mnohočlenem g(x).    (5b)

 

 

18.              Jaký je rozdíl mezi tautologií a splnitelnou formulí? (2b)

 

 

19.              Kolik existuje různých logických funkcí tří proměnných? (2b)

 

 

20.              Zformulujte podmínky, které musí být splněny, aby bylo platné tvrzení „Formule B logicky vyplývá z množiny formulí       A1 ,   A2  ,  A3          (5b)

 

 

P1:      Sestrojte deterministický klasifikační automat, který bude klasifikovat občany ČR podle rodného čísla do následujících tříd:

 

 

A   ……..   muži, kteří v roce 2005  dosáhnou věku nejméně 18 a nejvýše 60 let

 

B   ……..   ženy, kteří v roce 2005  dosáhnou věku nejméně 20 a nejvýše 40 let

 

C   ……..   ostatní muži

 

D   ……..   ostatní ženy

 

 

Předpokládejte, že vstupní řetězec reprezentuje občana mladšího než 100 let.   (20b.)

 

 

 

P2:   Je dán systematický kód (8,4) s následujícími kontrolními rovnicemi:

 

                                   z1 = u2   +   u3   +   u4

                                   z2 = u1   +   u2   +   u3

                                   z3 = u1   +   u3   +   u4

                                   z4 = u1   +   u2   +   u4

 

 

a)      vytvořte matice G a H tohoto kódu

b)      zakódujte informační část   u  =  [1,1,0,1]T

c)       ukažte detekci chyby při chybovém vektoru   e  =  [1,1,0,0,0,0,0,0]T

d)      jaké chyby maximální násobnosti je tento kód schopen opravovat a jaké detekovat (nikoli současně)?  Zdůvodněte!