O S V Í C E N S T V Í

Osvícenství - intelektuální hnutí, životní postoj a filosofický směr 18. století


další stránka

Osvícenství Encyklopedie Denis Diderot
Vítejte Obrázek Obrázek

Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filosofický směr 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení. Osvícenství je odmítavou reakcí na barokní religiozitu, proti níž staví vlastní prostředky a možnosti člověka: racionalismus,
Společná je víra ve vědu a její pokrok, víra v to že lidstvo prožívá trvalý vzestup, který je podstatným způsobem podmíněn pokrokem vědeckého poznání. Šíří se víra, že lidský duch, osvobodí-li se od předsudků a pověr a sáhne-li po správných metodách bádání, je s to vyřešit všechny záhady světa, odhalit veškerá tajemství skutečnosti. Šíří se víra ve všemoc rozumu. Teprve nyní mohou nová věda a filosofie založit a zdůvodnit takový život jednotlivce i společnosti, který ve vlastním smyslu odpovídá důstojnosti člověka.
Významnou úlohu hrálo osvícenství v rámci filosofie, do níž vstoupily mj. racionalismus či etika, studium a pozdější obrana lidských práv a boj proti despotismu. Ideálním představitelem osvícenství se stal filosof, vzdělaný člověk, který však plnil svou funkci jak ve vědě, tak ve společnosti. Jeho hlavním duchovním východiskem byl rozum, který jej vedl ve všech oblastech uvažování i praktického života, definoval pojmy a určoval hodnoty. Podmínkou osvícenského filosofa byla občanská angažovanost (tu často zaručoval už výběr témat, kterými se zabýval). Jeho hlavním úkolem bylo kultivovat svůj rozum (jak vyjádřil Voltaire ve svém románu Candide - "starat se o svou zahradu") a jím prosvětlovat životy ostatních.
Vítejte
XHTML strict webová stránka pro zisk zápočtu- KIV/ZPS Ověřit dodržení syntaxe