Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
D.Eng. h. c., IEEE Senior Member, FEng.

Menu


Úvodní stránka

Životopis

Curriculum Vitae
(in English)


Publikace


Seznam publikací

Vědecká činnost je do roku 1995 dokumentována ve více než 270 oponovaných prací (5 knih, z nichž byl jako vedoucí autor knihy „Vypínače velmi vysokého napětí“ (1983) oceněné Českou maticí technickou a Ministerstvem MŠMT ČR jako vynikající vysokoškolská učebnice, je spoluautorem 5 skript, 74 publikací v renomovaných časopisech a sbornících v zahraničí, 47 vynálezů (z nich 15 přijatých i v zahraničí – Evropa, USA, Japonsko), 23 výzkumných projektů atd. Byl pozván k přednesení hlavních přednášek na 12 konferencích, předsedal a organizoval více než 9 konferencí s mezinárodního významu, celkem měl více než 20 přednášek v zahraničí ve 13 zemích (Evropa, USA, Kanada, Japonsko, Brazílie). Dále je uveden seznam prací po tomto období, tj. po roce 1995.

TÉMATA K ZÍSKÁNÍ VĚDECKÝCH HODNOSTÍ

Doktorská práce - DrSc.: Vostracký, Z.: Charakteristiky vypínací schopnosti vypínačů a jejich užití v praxi, Doktorská disertační práce, ČVUT Praha, FEL - ŠKODA Plzeň, 1986

Kandidátská práce - CSc.: Vostracký, Z.: Výpočetní metodika tlakoplynových vypínačů vysokého napětí. VŠSE Plzeň FEL – Škoda Plzeň, 1976

ODBORNÉ ČLÁNKY V ČASOPISECH A PUBLIKACE NA KONFERENCÍCH

Sedláček, J., Vostracký, Z., Schramm, H., Knobloch, H., Weisinger, C.: Optimization of h.v. self –blast interrupter by gas flow and electric field computations. IEEE transactions on Power Delivery, 2003, No4, p.1228-1235

Sedlaček, J., Vostracký, Z.: Electrical Endurance of HV Circuit Breakers - Testing Methods-. Proceedings of CIGRE SESSION No. 39, SC 13, Paris, France 2002

Barglik, J., Doležel, I., Škopek, M., Ulrych, B., Vostracký, Z.: Static Characteristic of a Small Linear Servomotor and Possibilites of its Influencing. Proceedings of Micromachines'2002, Krasiczyn, Poland 2002

Ulrych, B., Doležel, I., Jaskovská, M., Škopek, M., Vostracký, Z.: Coupled Electromagnetic-Thermal Analysis and Optimisation of a DC Actuator-Based Linear Drive. Proceedings of PPE’2002 Kijev, Ukraina 2002

Valečka, M., Vostracký, Z.: Volba parametrů transformátorů vn z hlediska konstantních a variabilních nákladů. Sborník konference Elektroenergetika 2002, Praha 2002

Vostracký, Z., Vávra, F., Nový, P., Kotliková, M., Kotouč, T., Sedlaček, J.: "Semi parametric model of reliability and economy of power equipment", SEE-RAMS conference, Paris 2001

Vostracký, Z., Skalický, J., Kadera, M.: Motor drive for disconnectors, Engineering Design Conference. Engineering Design Conference 2000. Brunel University, Uxbridge, Middlesex, UK

Vostracký, Z., Sedláček, J., Čáp, D.: "Reliability of self-blast circuit breakers and theoretical dielectric stress analysis", contribution CIGRE 2000, Paris 2000

Hrabovský, M., Matas, R., Sedláček J., Vostracký, Z.: Calculation of water flow in water-stabilized plasma generator. Proceedings of UWB 1999, Plzeň

Matas, R., Rais, M. Sedláček J., Vostracký, Z.: Study of dynamic phenomena of gas and plas-ma mixing in a geometry of heating volume. Proceedings of UWB 1999, Plzeň

Vostracký, Z., Vacek, J., Skalický, J.: How to Educate Today the Engineers of Tomorrow. In: ICEE´99. Ostrava 1999, CD-ROM

Vostracký, Z., Vacek, J., Skalický, J.: Teaching Innovations and Innovating Teaching, str. 167-172, in: Inžinier 21. storočia, Bratislava 1999, ISBN 80-233-0436-4

Vostracký, Z., Šebesta, M.: The Relationship of Technology and Business in an Innovation Process, International Conference on Management of Engineering and Technology, 1999, Portland, Kreton

Šulák, M., Vostracký, Z.: Transformation of a Czech Industrial Company’s Business Program, International Conference on Management of Engineering and Technology, 1999, Portland, Oregon

Vostracký, Z., Mezera, D.: A combine testing method for high voltage circuit breakers to find out critical thermal and dielectric parameters, Physic of Switching Arc, Brno, 7th - 11th September 1998

Vostracký, Z., Mezera, D.: New combine testing discipline for critical thermal and dielectric parameters of powerful HV breakers, Proceedings of UWB 1998, Plzeň

Sedláček, J.,Rais, M., Matas, J., Vostracký, Z.: Optimization of SF6 circuit-breaker heating volume, Proceedings of UWB 1998, Plzeň

Vostracký, Z., Potměšil, J., Skalický, J.: Electrical high-voltage switch development. Enginee-ring Design Conference 98, Brunel University, Uxbridge, UK 1998

Vostracký, Z., Šebesta M.: Engineering Innovation and Society, Proceedings of UWB, 1998, Plzeň

Vostracký, Z., Skalický, J., Potměšil, J.: Technological Innovation in Electrical Engineering: Integrated Engineering Management. PICMET ´97, Portland, 1997, Oregon USA

Vostracký, Z., Zuna, P., Exner, J., Hayer, M.: Engineering. Innovation and society. 12th World Engineering Coloquium, The Royal Academy of Engineering - CAETS ´97, 1997, Edinburg, Great Britain

Vostracký, Z., Zuna, P.: Studium technických oborů má budoucnost. Inženýrská Akademie České republiky, Repronis Ostrava, 1997

Potměšil, J., Laurenc, J., Skalický, J., Vostracký, Z.: Nová koncepce diagnostiky a řízení elektrických spínacích přístrojů VN a VVN - technický a ekonomický pohled. Diagnostika ´97, 2.-4. září 1997, ZČU Plzeň, str. 202-209

Vostracký, Z.: Critical electrical stresses of SF6-HV self blast circuit AMTE ´97, září 1997, Univerzity of West Bohemia, p. 140-145

Malý, J., Vostracký, Z.: Switching Characteristics of SF6 Circuit-Breaker and Quenching Nozle´s Geometry - Self-Blast Systém. AMTE ´97, září 1997, ZČU Plzeň, str. 118-121

Sedláček, J., Vostracký, Z., Ulrych, B.: Modeling of dielectric breakdown in HV SF6 circuit-breakers. AMTE ´97, září 1997, ZČU Plzeň, str. 130-133

Vostracký, Z.: Design of HV interrupting chamber for three phase terminal fault and short-line fault. XIIth Symposium on physics of switching arc. (Brno – October 14-18, 1996)

Vostracký, Z.: Self-blast circuit-breakers SF6 above 200 kV - gas flow and critical zones. CI-GRE Colloquium, Brazílie - Florianopolis, 10/1995

Vostracký, Z., Bušov B., Jirman P.: An Innovation of Technical Designers Education. ICED 95 (mezinárodní konference ICED), Praha, August 1995

Vostracký, Z., Vacek J., Skalický J.: Higher Education for Design Engineers and the Example of Creativity in the Electrical Engineering Innovation, Workshop Design Enginering and Cre-ativity, EDC, Plzeň 1995

DALŠÍ PUBLIKACE OBECNÉHO ZAMĚŘENÍ

Vostracký, Z.: Josef Hlávka a vzdělanost – komplexní vědy a vzdělání. Hlávkova nadace, konference 2004: Josef Hlávka, jeho myšlenkový odkaz a 100 let činnosti jeho nadace. ČVUT v Praze, 2004, ISBN 80-01-03092

Vostracký, Z.:Úloha vzdělanců ve společnosti. VITA NOSTRA REVUE, 2/2003, str 30-35, ISSN 1212-3083

Vostracký, Z.: Učenci mohou přispět k harmonizaci vývoje lidské společnosti. (Projev - Akademický sněm) Akademický Bulletin AV ČR 2003, Praha, ISSN 1210-9525, str.22-25.

Vostracký, Z.:Úloha vzdělanců ve společnosti. Vita Nostra Revue, 2/2003, str. 30-35

Vostracký, Z. a kol. rektorů: „Projekt rozvoje vysokých škol – finanční podmínky a předpoklady“, MŠMT 1992

Vostracký, Z.: Harmonický vývoj společnosti vyžaduje vzdělání ve vědě a umění. Hlávkova nadace, září 2002

Vostracký, Z.: Strategie národohospodářského růstu vyžaduje rozetnutí „gordického uzlu“ výzkumu a vývoje. Konference Ministerstva průmyslu a obchodu „Průmysl v 21. Století“, Praha, 31. 01. 2002

Vostracký, Z.: Dimenze univerzitního vzdělání. Sborník Praha, Becario, listopad 2002

Vostracký, Z.: Vědění je moc. Akademický Bulletin, AV ČR, prosinec 2002, str.19-20

Vostracký, Z.: Harmonický vývoj společnosti vyžaduje vzdělání ve vědě a umění. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2002, str. 133-138

Vostracký, Z.: Vysokoškolské vzdělávání a činnost vysokých škol (Příspěvky z 2. veřejného slyšení Senátu Parlamentu České republiku, 19..09.2001, UK Praha, Nakladatelství Karolinum 2001, str.20 – 22

Vostracký, Z., Skalický, J., Vacek, J.: Cílený výzkum a vývoj – průmyslový, zemědělský, rezortní. In: Sborník podkladů pracovních skupin k tvorbě „Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky“. Praha, RVV 1999, str.41 – 87

Vostracký, Z.: The role of power, economy and culture in the human society, Proceedings of UWB, 1997, Plzeň

Vostracký, Z., Zuna, P. a kol.:Studium technických oborů má budoucnost. IA ČR, Praha prosinec 1997, str. 27

INTERNÍ VÝZKUMNÉ ZPRÁVY

Mátl, T., Vostracký, Z.: Návrh optimalizace konstrukce a zkušebních postupů odpojovače řady TMT 1231, výzkumná zpráva ZČU Plzeň pro Škodu ETD, , s.r.o. Plzeň, 2000

Sedláček, J., Vostracký, Z.: SF6 CIRCUIT-BREAKER (Gas Flow and Electric Field Analyses), výzkumná - technická zpráva, ZČU Plzeň, 1998

Čáp, D., Mezera, D., Vostracký, Z.: Teoretický rozbor určování limitní vypínací schopnosti vypínače vvn řešené výpočtem průběhu zkratových proudů. Jako příklad bude proveden rozbor zkratových poměrů a určení limitní vypínací schopnosti rozvodny Rokycany 22 kV, Výzkumná zpráva, Plzeň ZČU, 1998

Vostracký, Z. Čáp, D.: Spolehlivost vypínačů velmi vysokého napětí a diagnostika. Výzkumná zpráva KIP FEK ZČU Plzeň, 1997, Plzeň

SKRIPTA

Vostracký, Z., Skalický, J.: Projektový management. Vydavatelství ZČU v Plzni, (1996), 2000, 188 s. ISBN 80-7082-590-1

Vacek, J., Vostracký, Z., Skalický, J.: Integrovaný management inovací. Plzeň, Vydavatelství ZČU 1999. 135 s. ISBN 80-7082-502-2

Vacek, J., Skalický, J., Vostracký, Z., Potměšil, J.: Společnost, věda a technologie, Vydavatelství ZČU Plzeň, 1998, 151 s. ISBN 80-7082-463-8

Předmět vyučovaný v USA - Marquete University – anotace
Vostracký, Z.: Strategic Management In Technological Innovation. The course is intended for students in the MSEM (Master of Science in Engineering Management); MBA (Master of Science in Business Administration);ME (Master in Engineering); MS (Master in Applied Sciences); MAE (Master of Arts in Applied Economics); MSHR (Master of Science in Human Resources). 1996, Milwaukee.

VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY

Vostracký, Z.: Trojfázový uzemňovač vysokého napětí. Škoda ETD Plzeň, 1997, Plzeň Přihláška užitného vzoru PUV 9102-99

Vostracký, Z.- MAXA, S. Pohon elektrických přístrojů vysokého a velmi vysokého napětí. ZČU v Plzni, 1999 Přihláška vynálezu

Vostracký, Z., Maxa, S., Hrabovský, M., Bednář, A.: Plazmatron. Ústav fyziky plazmatu, AV ČR, 2001