Posuvové mechanizmy - funkční struktura

                                Obr.  1 - Blokové schéma posuvového mechanizmu

 

Posuvový mechanizmus slouží pro transformaci energie a informací. Sestává z vstupní části - (servomotor, vstupní převod) a výstupní části (výstupní převod, stůl nebo pinola, suport, vřeteno atd). Je řízen v polohové vazbě – je vybaven odměřováním polohy - tím se dosahuje velkého regulačního rozsahu motoru při konstantním momentu (viz Obr.  2). Podmínkou funkce je vymezení vůlí v posunovém mechanizmu.

 

Na Obr. 1 jsou použity tyto veličiny:

M1 …moment motoru

w1 ….úhlová rychlost motoru

j1 ….úhlové natočení motoru

Mr …moment na vstupu finálního členu mechanizmu

wr ….úhlová rychlost na vstupu finálního členu mechanizmu

Fs …síla na výstupní části mechanizmu

vs …. rychlost výstupní části mechanizmu

xs …. dráha výstupní části mechanizmu

i1r …převod mechanizmu mezi motorem a finálním členem ( vstupní převod)

h1r …účinnost mechanizmu mezi motorem a finálním členem

irs …finální převod mechanizmu

hrs …účinnost finálního členu mechanizmu

 

Charakteristika motoru (Obr.  2)

Pro posuvové mechanizmy se v současné době používají převážně střídavé servopohony.

Dle [2] má servomotor řady 1FT6 tyto charakteristické veličiny:

·        závislost klidového krouticího momentu na otáčkách do jmenovitých otáček n(trvalý provoz S1):

M0(60K) ….. při nárůstu teploty vinutí o 60°K

M0(100K) ….. při nárůstu teploty vinutí o 100°K

·        jmenovitý moment při jmenovitých otáčkách nn :

MN(100K) ….. při nárůstu teploty vinutí o 100°K

·        jmenovité otáčky nn

·        regulační rozsah otáček při konstantním momentu: rM = 10000

·        teoretický výkon motoru Pcalc daný vztahem

·        hmotnostní moment setrvačnosti rotoru J

 

 

                                    Obr. 2 – Charakteristika servomotoru

 

Kinematické a energetické vztahy

·        vstupní převod (převod mezi motorem a finálním členem):

·  vztah mezi otáčkami a úhlovou rychlostí

·        finální převod - převod rotačního pohybu na přímočarý:

(h) je stoupání kuličkového šroubu nebo hydrostatického šneku,  při užití hřebenu a pastorků je (h) obvod pastorku

·        celkový převod mezi motorem a saněmi:

Dosazením:

·          výkon

kde P1 je výkon motoru, h1s je celková účinnost daná vztahem:

·          moment motoru

dosazením  

·          moment na vstupu finálního členu mechanizmu

dosazením