Řěšený příklad 4 - Návrh kuličkového šroubu s předepnutou maticí jako finální člen

 

Ball screws

Kuličkový šroub se u posunových mechanizmů používá nejčastěji - důvodem je vysoká užitná hodnota pro většinu aplikací (přesnost, tuhost) a nízká cena ve srovnání s dalšími typy finálních převodů (hřeben se dvěma pastorky, hydrostatický šnek).

Pro posunové mechanizmy s vysokou přesností polohování se musí používat kuličkový šroub s předepnutou maticí.

                        Charakteristika předepnuté matice kuličkového šroubu

 

Závislost  síly působící na matici na deformaci ve dvou částech matice M1, M2 je nelineární - nahrazuje se dvěma přímkami (viz Obr.  6). Z Obr.  6 je zřejmá mezní síla, která určuje pásmo předpětí matice dle vztahu:

……………………….(2 - 19)

Př.:  SEQ Př.: \* ARABIC 4 - Kuličkový šroub a matice ( REF _Ref145993420 \h Obr.  7)

Dáno:

Tab. 1 - Zatěžovací stavy při obrábění

Stav

Posuvová síla (Fsi)

 

Rychlost (vsi)

 

Doba běhu (Ti )

Poměrná doba běhu (qi)

 

N

m. min-1

hod

-

1

50000

0,5

5000

0,34

2

33000

0,7

10000

0,66

Celková doba běhu

Tc

hod

15000

1

Zatěžování - pouze v 1 směru.

Maximální rychlost posuvu: vM = 12 m/min

 

Délka pojezdu

Stoupání závitu

Stanovit:

Ø        Rozměry šroubu a matice vzhledem k zatěžovacím parametrům (životnost)

Ø        Způsob uložení šroubu (vzpěr, kritické otáčky, tuhost)

 

·                    Volba předpětí

Maximální síla:

Předpětí:

 

·        volba šroubu  v závislosti na stanoveném předpětí (F0):

kde Ca je dynamická únosnost matice kuličkového šroubu, z katalogu šroubů se pak určí:

·        d ….průměr 

·        h ….stoupání

·        C0 …..statická únosnost

·        Ca …..dynamická únosnost

·        i ……počet závitů matice

·        km ….tuhost dvojice matic – v katalogu obvykle označena R, nebo Rnu,ar

Vzhledem k tomu, že předpětí matic kuličkového šroubu je vztaženo k  dynamické únosnosti, musí se po předchozí volbě šroubu z katalogu stanovit nová hodnota předpětí tj.:

Dále se stanoví dle empirických vztahů ( REF _Ref145993420 \h Obr.  7):

·        vzdálenost podpor:

·        krajní poloha matice:

 

 

Ca = 150 kN

 

Výrobce: Kuřim

K100x20-4/AP+A

d = 100 mm

h = 20 mm

C0 = 562,5 kN

Ca = 165,1 kN

i = 4

km = 2500 kN/mm

 

 

 

 

 

F0 = 16,5 kN

 

 

Lp = 4,8 m

 

Ls = 4,4 m

Obr.  7 - Kuličkový šroub a matice - sestava

 

Zatěžovací stavy matice

Vnější zatížení matice kuličkového šroubu dané 2 stavy z  REF _Ref145996639 \h Tab. 1 (Fsi, vsi, qi) se zadá do grafu předepnuté matice (Obr.  8) pro jeden smysl pohybu (zatěžovaný). Tím vzniknou celkem 2 zatěžovací stavy matice sestávající z částí M1 a M2. Zatížení částí matice M1 a M2 má tento tvar řádkových vektorů F1, F2:

F1=………………….(2 -  SEQ 2_- \* ARABIC 20)

F2………………………(2 -  SEQ 2_- \* ARABIC 21)

kde je:

Fai .............maximální síla působící na matici

Fbi .............minimální síla působící na matici

Graf zatížení předepnuté matice je rozdělen mezní silou FL, která je určena vztahem (……………………….(2 - 19).

Výpočet Fai, Fbi je pak určen vztahy:

·        dvojice matic bude přenášet vnější síly v oblasti předepnutí v případě, že:

……………………………(2 - 22)

tj. pro se stanoví maximální a minimální síly působící na dvojici matic:

……..maximální síly………(2 -  SEQ 2_- \* ARABIC 23)

……..minimální síly…………(2 - 24)

·        dvojice matic bude přenášet vnější síly mimo oblast předepnutí v případě, že:

……………………………(2 - 25)

tj. pro se stanoví maximální a minimální síly působící na dvojici matic:

………maximální síly………………(2 - 26)

………..minimální síly………………(2 - 27)

Obr.  8 - Zatížení jednotlivých částí matice kuličkového šroubu

 

Z vektoru rychlostí  vs se stanoví vektor otáček nr pro i = 1…2 dle vztahu:

……………………………………...(2 - 28)

Vektor poměrné doby běhu q se sestaví z prvků qi určených pomocí vztahu:

………………………..(2 - 29)

Životnost kuličkového šroubu a matic

Tab. 2- Zatěžovací stavy matic kuličkového šroubu

Stav

Posuvová síla (Fsi)

 

Zatížení matice 1 (F1i)

Zatížení matice 2

(F2i)

Otáčky šroubu (nri)

Doba běhu

(Ti )

Poměrná doba běhu (qi)

 

N

N

N

min-1

hod

-

1

50000

50000

0

25

5000

0,34

2

38000

38000

4900

35

10000

0,66

Tc

hod

15000

1

Max. otáčky šroubu: nM = 600 min-1

 

 

 

·        střední otáčky:

……………(2 - 30)

31,6 min-1

·        střední působící síly:

·        matice 1:

……………..(2 - 31)

 

41,9 kN

 

·        matice 2:

………………..(2 - 32)

4,5 kN

 

·        životnost:

·         matice1:

……………………………………(2 - 33)

6,1*107

 

·        matice 2:

 

…………………………(2 - 34)

5*1010

 

·        životnost šroubu a předepnuté dvojité matice

    … ………(2 - 35)

32280 hod

 

·        poměr životnosti k době běhu:

…………………………………(2 - 36)

2,2

Vzpěr šroubu

Kontrola šroubu na vzpěr se provádí podle výrobce kuličkových šroubů [3]:

·        kritická síla

……………………………….(2 -  SEQ 2_- \* ARABIC 37)

kde () je konstanta závislá na způsobu uložení kuličkového šroubu (Tab. 4).

·        bezpečnost proti vzpěru:

…………………………………………(2 -  SEQ 2_- \* ARABIC 38)

kde je maximální hodnota vnější síly

Tab. 3– Součinitel vzpěru [3], kritická síla, bezpečnost proti vzpěru

i

Způsob uložení konců šroubu

Součinitel vzpěru

Kritická síla

Bezpečnost proti vzpěru

Fc

Sv

-

kN

-

1

Vetknuto – vetknuto (2 oboustranná axiální ložiska)

22,4

1200

24,3

2

Vetknuto – podepřeno (1 oboustranné axiální ložisko + 1 radiální ložisko)

11,2

607,4

12,15

3

Podepřeno – podepřeno

( 2 jednostranná axiální ložiska)

5,6

303,7

6

4

Vetknuto – volné (1 oboustranné axiální ložisko)

1,4

76

1,5

 

Obr.  9- Typy uložení kuličkového šroubu

 

Kritické otáčky šroubu

Kontrola šroubu se provádí podle výrobce kuličkových šroubů [3]:

·        kritické otáčky

…………………………(2 - 39)

kde () je konstanta závislá na způsobu uložení kuličkového šroubu

·        bezpečnost max. otáček proti kritickým otáčkám:

………………………………….(2 -  SEQ 2_- \* ARABIC 40)

 kde jsou nM maximální otáčky  z Tab. 2

 

 

 

Tab. 4– Součinitel kritických otáček, kritické otáčky, bezpečnost vzhledem ke krit. otáčkám

i

Způsob uložení konců šroubu

Součinitel

Kritické otáčky

Bezpečnost

nc

Sn

m/min

min-1

-

1

Vetknuto – vetknuto (2 oboustranná axiální ložiska)

25,5

1300

2,2

2

Vetknuto – podepřeno (1 oboustranné axiální ložisko + 1 radiální ložisko)

17,7

914

1,5

3

Podepřeno – podepřeno

( 2 jednostranná axiální ložiska)

11,5

594

1

4

Vetknuto – volné (1 oboustranné axiální ložisko)

3,9

201

0,33

 

Tuhost kuličkového šroubu

Tuhost kuličkového šroubu vetknutého na jednom konci dle Obr.  10 se stanoví takto:

…………………………(2 -  SEQ 2_- \* ARABIC 41)

……………………………(2 -  SEQ 2_- \* ARABIC 42)

…………………………….(2 -  SEQ 2_- \* ARABIC 43)

kde je:

…..modul pružnosti v tahu

……průřez šroubu

Dosazením do …………………………(2 - 41):

Úpravou se pak stanoví tuhost v místě x:

………………………….(2 -  SEQ 2_- \* ARABIC 44)

Obr.  10 - Kuličkový šroub - vetknutý + volný

 

Minimální hodnota tuhosti se stanoví pro: x =  Ls tj.:

Pro tuhost kuličkového šroubu vetknutého na obou koncích dle Obr.  11 platí vztahy:

………………………….(2 - 44)

 

………………………………(2 -  SEQ 2_- \* ARABIC 45)

Celková tuhost šroubu je pak dána vztahem:

………………………………(2 - 46)

Obr.  11 - Kuličkový šroub - vetknutý + vetknutý

 

Minimální hodnota se stanoví pro: x = 0,5 Lp tj.:

………………………………(2 - 47)