Slovní úlohy o pohybu

Grafické řešení pomocí softwaru dynamické geometrie

Autoři: Lukáš Honzík, Světlana Tomiczková
Oblast RVP: Matematika a její aplikace
Předmět: Matematika
Anotace: Využití programu dynamické geometrie (např. GeoGebra) pro řešení slovních úloh (konkrétně slovních úloh o pohybu) využitím grafické metody. Řada slovních úloh řešitelná i užitím grafické metody řešení, která je navíc oproti klasickému řešení výpočtem vesměs dosti názorná, například ve slovních úlohách o pohybu lze do kartézské soustavy souřadnic zaznamenat uražené vzdálenosti objektů a na základě znázorněných skutečností určit kupříkladu čas setkání apod. V programech dynamické geometrie lze dát tématu důležitý interaktivní rozměr, který umožní i experimentální a zároveň efektivní řešení těchto úloh s parametrem.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Ročník: 8.-9. třída
Cíle a výstupy: žák rozumí vztahu mezi rychlostí, časem a dráhou a dokáže zmíněnou závislost graficky znázornit, dokáže grafické znázornění závislosti času, dráhy a rychlosti dokáže interpretovat, žák dokáže posoudit správnost řešení, žák porozumí důležitosti optimalizace v praktickém životě, žák chápe smysl parametru v úloze a jeho vliv na výsledek


Úvod Úlohy typu "za sebou" Úlohy typu "proti sobě" Bonusová úloha