Richard Lipka - homepage

Nacházíte se:   Domů > Výuka > DBM1 > Zadání samostatné práce

Zadání samostatné práce

Volba zadání

 • Tématický okruh semestrální práce si student buď zvolí sám a nechá jej schválit vyučujícím nejlépe na cvičení v 7. týdnu semestru, nejpozději však na cvičení v 11. týdnu semestru (návrh semestrální práce schválený vyučujícím bude pak odevzdán jako nedílná součást semestrální práce), nebo mu bude zadání přiděleno nejlépe na cvičení v 7. týdnu semestru, nejpozději na cvičení v 11. týdnu semestru
 • Nejsou povoleny následující tématické okruhy: knihovna, databáze CD, DVD, VHS a dalších nosičů, zoologická zahrada
 • V ideálním případě se tématický okruh semestrální práce kryje se studovaným oborem studenta či jeho osobními zájmy

Návrhem zadání se rozumí stručný popis databáze - čeho se týká, jaké údaje v ní budou ukládány a jaká data z ní bude možné získávat. Nemělo by se stát, že například z databáze "Studijní agenda" nebude možné dotazem získat rozvrh studenta a podobně.

Pokyny k realizaci

 • Aplikace bude zpracována v prostředí MS Access verze 2000 nebo vyšší, v případě zájmu je možné zvolit i jiný nástroj po dohodě se cvičícím.
 • Navržený E-R-A model bude obsahovat minimálně 4 tabulky (bez započítání tabulek rozkladových), a minimálně 1 tabulku realizující rozklad vazby M:N. Téma a ukládané údaje vybírejte tak, abyste mohli tento bod splnit, nevytvářejte tabulky zbytečně.
 • V aplikaci bude zabezpečena konzistence dat.
 • Každá tabulka bude obsahovat minimálně 10 záznamů, nižší počet záznamů je nutné zdůvodnit (platí zejména pro číselníky, kde tolik záznamů nemusí být třeba).
 • Aplikace bude obsahovat minimálně 4 dotazy v tomto složení (dotaz nad jednou tabulkou s využitím kritéria, dotaz nad více tabulkami, dotaz s parametrem, dotaz využívající agregační funkci).
 • Aplikace bude obsahovat minimálně 3 formuláře, z toho alespoň 1 formulář s podformulářem a alespoň 1 formulář nad dotazem.
 • Aplikace bude obsahovat alespoň jednu sestavu.
 • Aplikace bude obsahovat minimálně 3 makra, z toho alespoň 1 makro s podmínkou nebo akcí nastavení hodnoty.
 • Nedílnou součástí semestrální práce je vytištěná dokumentace (nikoli její elektronická podoba) skládající se z následujících částí:
  • titulní strana se jménem, osobním číslem a fakultou studenta
  • formulace zadání
  • ERA model (a případně další modely)
  • popis sémantiky realizovaných dotazů
  • zdůvodnění volby formulářů a ukázka formuláře
  • zdůvodnění výběru a popis maker
  • zhodnocení + závěr
  • seznam použité literatury

Pokyny k odevzdání

 • Nedílnou součástí odevzdání semestrální práce je její osobní prezentace (předvedení a vysvětlení funkčnosti programu) a odevzdání vytištěné dokumentace v určených termínech - poslední tři cvičení.
 • Semestrální práce neobsahující všechny náležitosti popsané výše nebude hodnocena (hodnocení se netýká rozsahu, ale kvality řešení)
 • Semestrální práce nebude hodnocena, pokud ji student zjevně nerozumí a neumí ji odprezentovat
 • Důraz je kladen na analýzu problému a návrh databáze
 • Zapsání zápočtu do indexu proběhne ihned po úspěšném odevzdání semestrální práce

Hodnocení semestrální práce

Semestrální práce nebude hodnocena body, hodnocení je jen v rovině přijata-nepřijata. Hotové řešení bude s každým probráno na některém z posledních cvičení.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Přihlásit