HTML

HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.

Jazyk je aplikací dříve vyvinutého rozsáhlého univerzálního značkovacího jazyka SGML (Standard Generalized Markup Language). Vývoj HTML byl ovlivněn vývojem webových prohlížečů, které zpětně ovlivňovaly definici jazyka.

Vývoj jazyka

V roce 1989 spolupracovali Tim Berners-Lee a Robert Caillau na propojeném informačním systému pro CERN, výzkumné centrum fyziky poblíž Ženevy ve Švýcarsku. V té době se pro tvorbu dokumentů obvykle používaly jazyky TeX, PostScript a také SGML. Berners-Lee si uvědomoval, že potřebují něco jednoduššího a v roce 1990 byl tedy navržen jazyk HTML a protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol – protokol pro přenos hypertextu). Zároveň také Tim Berners-Lee napsal první webový prohlížeč, který nazval WorldWideWeb.

V roce 1991 CERN zprovoznil svůj web. Současně organizace NCSA (National Center for Supercomputer Applications) vybídla Marca Andreessena a Erica Binu k vytvoření prohlížeče Mosaic; ten vznikl v roce 1993 ve verzích pro počítače IBM PC a Macintosh a měl obrovský úspěch. Byl to první prohlížeč s grafickým uživatelským rozhraním.

Následoval rychlý rozvoj webu, takže bylo nutné pro HTML definovat standardy.

Verze jazyka

Verze 0.9 - 1.2

Byly vytvářeny postupně v letech 1991 - 1993. Na těchto verzích spolupracovali Tim Berners-Lee a Daniel Connolly. Nepodporují grafické rozhraní.
Původní specifikace (verze 1.1)
Původní specifikace (verze 1.2)

Verze 2.0

Byla vydána v listopadu 1995 komunitou IETF a zachycovala stav jazyka k červnu 1994. Je to první verze, která zcela odpovídá syntaxi SGML. Přidává k původní specifikaci interaktivní formuláře a podporu grafiky.
Původní specifikace (verze 2.0)

Verze 3.2

Byla vydána 14. ledna 1997 komunitou W3C a zachycovala stav jazyka k počátku roku 1996. Tato verze přidává k jazyku tabulky, zarovnávání textu a stylové prvky pro ovlivňování vzhledu. Původně připravovaná verze HTML 3.0 nebyla nikdy přijata jako standard, protože byla příliš složitá a žádná firma nebyla schopna naprogramovat její podporu.
Původní specifikace (verze 3.2)

Verze 4.0

Byla vydána 18. prosince 1997 komunitou W3C. Do specifikace jazyka přibyly nové prvky pro tvorbu tabulek, formulářů a nově byly standardizovány rámy (frames). Tato verze se snaží dosáhnout původního účelu – prvky by měly vyznačovat význam (sémantiku) jednotlivých částí dokumentu, vzhled je ovlivňován připojovanými styly. Některé prezentační prvky byly zavrženy.
Původní specifikace (verze 4.0)
Zrevidovaná specifikace

Verze 4.01

Byla vydána 24. prosince 1999 komunitou W3C. Tato verze opravuje některé chyby verze předchozí. Podle původního předpokladu se mělo jednat o poslední verzi, po které by se přešlo na XHTML – následníkovi HTML, využívajícímu univerzální jazyk XML.
Původní specifikace (verze 4.01)

Pozastavení vývoje

Některým lidem se však vývoj okolo XHTML nezamlouval. Část z nich včetně některých tvůrců webových prohlížečů, jako například Mozilla Foundation, Opera Software či Apple, založila iniciativu WHATWG, jejíž cílem bylo připravit specifikace pro novou verzi HTML tak, aby je bylo možné schválit přímo W3C. 7. března 2007 nakonec W3C založilo novou pracovní skupinu HTML Working Group, jejímž cílem bylo v roce 2010 uvolnit specifikaci nové verze HTML. Po hlasování bylo určeno, že nová verze ponese označení " 5" a že bude založena na specifikacích Web Applications 1.0 a Web Forms 2.0 z iniciativy WHATWG, které budou dále upravovány. Skupinu pro XHTML 2.0 a XForms, které byly původně považovány za jediný budoucí směr vývoje, tedy 17. prosince 2010 W3C definitivně rozpustila.

Verze 5.0 (aktuální)

Bude vydána na počátku roku 2014 pracovní skupinou HTML Working Group komunity W3C. Od 17. prosince 2012 je specifikace ve fázi " Recommendation" (vývojáři webových aplikací ji již mohou využívat). Tato verze ukončuje závislost HTML na SGML opravuje mnoho chyb předešlé verze, vyřazuje mnoho zastaralých a již nepoužívaných prvků a přidává nové sémantické prvky.
Aktuální specifikace (verze 5.0)

Verze 5.1, 5.2

Podle "2014", uvedeného HTML Working Group 20. září 2012, budou nové verze vydávány zhruba ve dvouletých cyklech. Verze 5.1 bychom se tedy měli dočkat v roce 2016 a verze 5.2 pravděpodobně po roce 2018.
Připravovaná specifikace (verze 5.1)

Budoucnost HTML

20. září 2012 HTML Working Group uveřejnila svůj záměr o prodloužení vývoje HTML minimálně do roku 2014 v tzv. Plánu 2014. V něm si také stanovila nové cíle týkající se cyklu vydávání nových verzí HTML a milníky, jichž chce dosáhnout. Specifikace HTML5 by podle tohoto plánu měla vyjít na počátku roku 2014. Od 17. prosince 2012 je specifikace HTML5 je ve fázi "Candidate Recommendation" (vývojáři webových aplikací ji již mohou využívat). Během této fáze vývoje HTML5 HTML Working Group:

  • stanoví, které prvky jsou vhodné ke splnění výstupních kritérí,
  • vytvoří specifikaci HTML5, která zahrnuje právě tyto vhodné prvky a která vynechává zbývající nevhodné prvky,
  • vytvoří návrh HTML 5.1. Nevhodné prvky z HTML5 a zamýšlené prvky mohou být v tomto návrhu začleněny.

... a cyklus se opakuje. HTML Working Group:

  • opět stanoví, které prvky jsou vhodné ke splnění výstupních kritérí,
  • vytvoří specifikaci HTML5.1, která zahrnuje právě tyto vhodné prvky a která vynechává zbývající nevhodné prvky,
  • vytvoří návrh HTML 5.2. Nevhodné prvky z HTML5.1 a zamýšlené prvky mohou být v tomto návrhu začleněny.

Odhaduje, že počáteční fáze návrhu HTML 5.2 by byla počátkem roku 2015.

Fáze vývoje jednotlivých verzí HTML

Working Draft (WD nebo FPWD)

Pracovní verze dokumentu publikované ke zrevidování komunitou a veřejností během vypracovávání specifikace.

Last Call Working Draft (LC nebo LCWD)

Vydáním tohoto dokumentu pracovní skupina vyjadřuje, že považuje specifikaci za kompletní a všechny chyby za vyřešené. Tato specifikace se přesune do fáze Candidate Recommendation, jestliže se nenaleznou závažné chyby. Vyhrazená doba platnosti tohoto dokumentu je poslední šancí k nalezení chyb před přechodem k CR.

Candidate Recommendation (CR)

Dokument publikovaný k získání zkušeností pro implementaci, který již byl dostatečně upraven a splňuje technické požadavky pracovní skupiny k implementaci.

Proposed Recommendation (PR)

Vyspělá technická zpráva o provedení oprav, komplexního testování a schopnosti implementace odeslaná ke schválení.

Recommendation (REC)

Specifikace, standard nebo soubor směrnic, které byly schváleny. Je doporučeno její úplné nasazení a používání. Toto je poslední fáze vývoje, která již nesmí být nijak opravována nebo měněna.

Milníky budoucího vývoje HTML

Plán budoucího vývoje shrnuje následující tabulka:

Verze 2012 2013 2014 2015 2016
HTML5.0 CR start …CR, LC Rec
HTML5.1 FPWD LC + CR …CR Rec
HTML5.2 FPWD
Valid XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!