ARIS

[Úvod]
[Procesy]
[Průběžné zlepšování]
[Reengineering]
[Metodika ARIS]
[Druhy úrovní]
[Základní pohledy]
[Druhy metod modelování]
[Spuštění ARISu]
[Organizační pohled]
[Funkční pohled]
[Datový pohled]
[Pohled produktů a služeb]
[Procesní pohled]
[Aplikace Moodle]
[Závěr]
[Použitá literatura]
[Přílohy]

1. Úvod

         Hlavním záměrem vedoucím k vypracování práce je vytvoření stručného návodu na program ARIS, který by měl studentům sloužit jako základní instruktážní materiál. Rozbor firemních procesů a jejich dobrá znalost je dnes již nedílnou součástí řízení podniku. V práci je nejprve uvedena samotná charakteristika ARISu, jeho základní vlastnosti a možnosti. Posléze je přikročeno k návodu samotného modelování pomocí různých základních pohledů a typů modelů. Veškeré modely se snaží vycházet ze skutečných situací. Jako vzor byly použity data z oddělení geologie v podniku Severočeské Doly a. s., Chomutov. Konkrétnější citlivé údaje byly přirozeně zkresleny a změněny, popřípadě byly užity dnes již neexistující skutečnosti. Použití konkrétních problémů ze skutečného podniku je snahou o lepší pochopení ze strany uživatele návodu, proč vlastně ARIS existuje a k čemu  slouží. Přesto není jediným úkolem pouhá prezentace práce s ARISem. Jednotlivá oddělení společnosti před nedávnem používaly celou řadu specializovaných programů ke své práci. Při komunikaci mezi jednotlivými útvary a odděleními docházelo často k chybám v komunikaci, nekompatibilitě jednotlivých souborů a programů. Proto bylo důležité vytvořit jednotnou integrovanou strukturu informačního systému, což přirozeně nešlo provést bez předchozího kompletního rozboru datových toků, rozboru procesů v podniku či organizační struktury. Jednou z možností k dosažení výše zmíněných cílů je použití programu ARIS, jehož základní principy ukazuje práce na jednoduchých příkladech modelů. Samotný návod je vytvořen ve volně přístupné e-learningové aplikaci Moodle. Mimo popisu a obrázků obsahuje i doprovodná videa vytvoření jednotlivých modelů, či zkušební testy k ověření pochopení probíraného tématu. Výstupem práce je rovněž zjednodušená verze v html, kterou lze jednodušeji použít při webové prezentaci.

 

   
BuiltWithNOF