Samostatné úlohy z předmětu POT


Cílem samostatných úloh je procvičení programování v asembleru a sledování souvislostí mezi programem v jazyku symbolických adres a činností procesoru.

Zadání

Zadání samostatných prací budou jednoduché programy k naprogramování v JSA. Protože program běží (resp. je simulován) na procesoru bez operačního systému, budou vstupy a výstupy dat řešeny vkládáním a prohlížením dat pomocí simulátoru/debugeru přímo v paměti procesoru. V referátu proto musí být (kromě jiného) uvedeno, na jaké adresách paměti se vkládají vstupní data a na jakých adresách je uložen výsledek.

Řešení

Každý program musí obsahovat alespoň jeden kódový a jeden datový segment. Dále musí být řešení každé z úloh navrženo tak, aby obsahovalo alespoň jeden podprogram, která je v programu volán. Proto musí být správně inicializován a použit zásobník.

Pro získání zápočtu je nutné (kromě testu) odevzdat vyřešenou úlohu včetně referátu. Kromě obvyklého popisu musí být v referátu uvedena tabulka definovaných proměnných a jejich umístění v paměti (tak jak je uložil sestavovací program) a uveden konkrétní obsah registru SP a obsazené části zásobníku v situaci, kdy je výpočet v těle podprogramu. V zásobníku musí být zvýrazněna návratová adresa z podprogramu.

Jedno zadání může mít více jednotlivců; v tomto případě jsou si navzájem konkurenty, nikoli partnery. Budou-li odevzdána dvě stejná řešení jedné úlohy, bude hodnoceno pouze první z nich. Na vysvětlení "společnými konzultacemi" nebude brán zřetel.

Odevzdání prací

K odevzdání samostatných prací použijte výukový systém KIV, který je dostupný na adrese https://jumbo.fav.zcu.cz/vyuka/login.php . Pro POT je systém nastaven tak, že umožňuje odevzdání pouze 1 souboru.

Pro odevzdání práce použijte následující postup:

  1. Pro odevzdávanou úlohu vytvořte pod HEW samostatný pracovní prostor (workspace). Název pracovního prostoru (a tedy i adresáře) vytvořte ze jména a identifikačního čísla studenta, odděleného podtržítkem, například  Horák_A01234 .
  2. V pracovním prostoru musí být jediný projekt s odevzdávanou úlohou. Název projektu musí být vytvořen stejně jako název pracovního prostoru (tj. například Horák_A01234).
  3. Soubor s referátem (.pdf) uložte do adresáře projektu HEW, ve kterém je odevzdávaná úloha.
  4. Adresář pracovního prostoru spolu se všemi vnořenými adresáři zabalte do zipového souboru se stejným názvem. Tento soubor potom vložte do výukového systému.

Body ke zkoušce

Samostatné práce, které budou fungující odevzdány do konce letního semestru (19.5.2006, 16:00 hod), budou oceněny ziskem 10 bodů, které se připočítávají k bodům získaným při zkoušce.

Zadání úloh

Stručné zadání jednotlivých úloh na cvičení. Případné podrobnosti týkající se řešení jednotlivých úloh je možné konzultovat se cvičícím.

 


Vyřizování e-mailů

E-maily, týkající se studijních záležitostí, budou vyřizovány v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 12:00 do 13:00. E-maily bez srozumitelně vyplněného pole "Předmět" jsou mazány bez otevření.


Návrat na hlavní stránku POT.

Poslední změna stránky byla provedena 22.03.2006