Úvod do počítačových architektur

Návod k první samostatné práci

 


První samostatná práce je zaměřena na návrh sekvenčního obvodu.

Postup řešení (pro studenty, kteří dosud neabsolvovali předmět LS a LOA):

Každý student má samostatnou úlohu. Zadání jednotlivých příkladů jsou generována automaticky v závislosti na ID čísle studenta (viz dále). Řešení bude odevzdáno formou referátu, který by měl obsahovat:

Referát může mít formu rukopisu, pokud je psán čitelně a přehledně. V tomto případě se do systému pro odevzdávání prací na portálu ZČU vloží soubor s poznámkou "Odevzdáno v rukopise", případně naskenovaný rukopis.

Úloha by měla být odevzdána v termínu, který je stanoven v rozvrhu cvičení ÚPA.

Postup řešení (pro studenty, kteří absolvovali předmět LS a LOA):

Vyřešení výše uvedené úlohy by mělo být pro tyto studenty triviálním úkolem. Mohou si proto vybrat některou z následujících úloh:

1. varianta: Použije se stejné zadání stejné zadání jako ostatní studenti. Nebudou však navrhovat sekvenční obvod klasickým způsobem, nýbrž jej naprogramují v jazyku ABEL (nebo volitelně VHDL) a návrh ověří simulací v programu Xilinx Foundation (dostupný v UC328).

2. varianta: Místo obecného zadání sekvenčního obvodu navrhnou a simulací ověří sériovou binární sčítačku pro sečítání 16bitových čísel. Volitelně si mohou sami zvolit jiný obvod podobné složitosti (sčítačku BCD, násobičku, převodník sériových dat na paralelní, ...). Případné detaily zadání a řešení je možné konzultovat na cvičení nebo s doc. Vavřičkou.

Zadávání prací:

Vstupní symbol i1 i0 Činnost sekvenčního obvodu
"ani I1 ani I2" 0 0   Zůstává ve stejném stavu
I1 0 1   Přechod mezi stavy podle zadání
I2 1 0   Přechod mezi stavy podle zadání
  1 1   Libovolné

Kombinace vstupních proměnných i1 i0 = 11 je zakázaná - sekvenční obvod může na tuto kombinaci reagovat libovolně.

Signály na vstupu sekvenčního obvodu mohou tedy mít průběh například podle následujícího obrázku:

 


Návrat na úvodní stránku předmětu ÚPA.


Poslední změna stránky byla provedena 18.09.2015