Základy informačních systémů (KIV/ZIS) - semestrální práce

Každý student předmětu KIV/ZIS musí samostatně vypracovat semestrální práci.

Pokyny pro vypracování semestrální práce:

 • Proveďte datovou analýzu a navrhněte strukturu vícetabulkové databáze, v níž se bude vyskytovat alespoň jedna vazba typu M:N.
 • Databázi vytvořte v prostředí MS Access.
 • Navrženou databázi naplňte skutečnými nebo fiktivními daty.
 • Vytvořte v SQL kolekci výběrových dotazů nad databází zahrnující nejméně:
  • dotaz nad jednou tabulkou, s kritériem složeným alespoň ze dvou podmínek
  • dotaz s parametrem
  • dotaz nad více tabulkami s jednoduchým kritériem
  • dotaz s využitím klauzule GROUP BY, příp. HAVING a souhrnné funkce
 • Připravte krátkou (cca 3 minuty) prezentaci projektu v prostředí MS PowerPoint obsahující:
  • formulaci problému
  • 2 x navržený E-R-A model (před rozkladem i po rozkladu vazby M:N)
  • popis tabulek
  • příklad výběrových dotazů v SQL
  • zhodnocení

Odevzdání semestrální práce

 • Důrazně se doporučuje nechat si ERA model zkontrolovat před zahájením samotné práce v MS Access
 • Odevzdání práce je možné (a vhodné) již během semestru, tak aby bylo možné prezentovat odevzdanou práci v posledním týdnu semestru
 • Mezní termín odevzdání 1.6.2018
 • Databázi z MS Access (soubor s příponou .accdb případně .mdb) odevzdejte na portálu pomocí portletu Odevzdávání prací, který je dostupný po přihlášení jak na stránkách předmětu ZIS v Courseware tak i v menu Moje studium
 • Pokyny pro odevzdaní práce přes portál:
  • Portlet pro odevzdání práce lze najít na portal.zcu.cz -> Courseware -> Moje předměty -> KIV/ZIS -> Samostatná práce (v dolní části stránky)
  • Vyberte správný okruh a téma v sekci KIV/ZIS - Prezenční studenti - Okruh: SP - Prezenční - Semestrální práce - prezenční studium, Téma: Cheb, Plzeň - Ing. Tomáš Potužák, Ph.D. - Studenti prezenčního studia Cheb, Plzeň - vedoucí cvičení Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.
  • Pokud je třeba se na téma přihlásit (ikonka dveří v pravém horním rohu tématu), přihlaste se
  • Klikněte na tlačítko pro odevzdání práce (ikonka diskety v pravém horním rohu tématu)
  • Vyberte soubor se semestrální prací a odevzdejte ho

Hodnocení

Zápočet bude udělen pouze za samostatně zpracovanou, včas odevzdanou a odprezentovanou (!) úlohu. Ke zkoušce se nepřenášejí žádné body.

Témata semestrálních prací

 1. LETÁKY

  Zaměstnanci firmy roznášejí reklamní letáky od různých smluvních firem na stanované adresy (bez specifikovaného jména osoby), kde je vhazují do poštovních schránek. Na jedné adrese tak může být více poštovních schránek. Každý zaměstnanec má přidělené adresy, na které letáky doručuje. Do jedné schránky typicky vhazuje více různých letáků a každý leták typicky skončí v mnoha schránkách.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Leták, Zaměstnanec, Adresa, Schránka

 2. AKCIOVÁ SPOLEČNOST

  Každá akciová společnost se může skládat z několika podniků. Každý podnik akciové společnosti se může skládat z několika provozů. Každý provoz má několik zaměstnanců. Zaměstnanec může mít buď celý, nebo částečný úvazek a může být zaměstnán ve více provozech (částečné úvazky).

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Akciová společnost, Podnik, Provoz, Zaměstnanec

 3. KURZY

  Nabídka kurzů obsahuje různě tematicky zaměřené kurzy, které mohou navštěvovat buď děti, nebo dospělí. Tatáž osoba může vést jeden i více kurzů, na každý kurz si účastník podává přihlášku zvlášť.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Vedoucí kurzu, Účastník, Kurz, Přihláška

 4. CESTOVNÍ KANCELÁŘ

  Cestovní kancelář nabízí tuzemské i zahraniční zájezdy s různým typem dopravy i ubytování. Na zájezd mohou být poskytnuty slevy v předem stanovené výši (např. děti do dvou let zdarma) nebo naopak je požadován příplatek za vybrané služby. Přihláška je vedena vždy na jednoho účastníka, i když s ním cestují např. rodinní příslušníci.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Pracovník CK, Klient, Zájezd, Přihláška

 5. PROJEKTY

  Pracovníci v různých odděleních firmy pracují na jednom i více projektech různých typů (státní zakázka, soukromá zakázka, grant, …). Každý projekt je evidován jen v jednom oddělení (odkud je jeho hlavní řešitel), ostatní řešitelé mohou být z různých oddělení. Každý pracovník má úvazek jen v jednom oddělení.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Pracovník, Oddělení, Projekt, Typ projektu

 6. EVIDENCE SPORTOVNÍCH UTKÁNÍ

  Existuje několik sportovních soutěží (např. Mistrovství republiky, Pohár mistrů apod.). Každé soutěže se může zúčastnit několik týmů a odehrát v jejím rámci několik zápasů. V každém zápase hrají dva týmy. Týmy se skládají z hráčů, kteří mohou mezi týmy přecházet, za svou kariéru tak mohou být v několika týmech.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Hráč, Tým, Zápas, Soutěž

 7. MENZA

  V menze (vysokoškolská jídelna) je vydáváno několik jídel rozdělených do několika druhů (např. hlavní jídlo, polívka, salát, atd.). Každý strávník si může koupit několik jídel. Strávníkem může být student či zaměstnanec univerzity nebo zcela cizí člověk (od toho se odvíjí cena jednotlivých jídel).

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Strávník, Druh strávníka, Jídlo, Druh jídla

 8. SPRÁVA TRESTŮ

  Recidivisti si ve věznicích odpykávají trest uložený za prokázaný trestný čin. Jeden trest si mohou odpykávat i v různých věznicích. Každý recidivista může spáchat i více trestných činů (a tedy si odsedět i více trestů).

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Trestný čin, Trest, Recidivista, Věznice

 9. KINO S JEDNÍM SÁLEM

  Malé kino má pouze jeden promítací sál, ve kterém se promítají různé filmy (každý jindy). Diváci si mohou rezervovat místo na více promítání a na každé promítání si může lístek rezervovat více diváků. U každého promítání je uvedena přístupnost (přístupný, od 13 let, atd.) a znění (původní znění, český dabing atd.).

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Promítání, Divák, Přístupnost, Znění