Osnova výuky informatiky pro 6. ročník

  Hlavní okruhy, očekávané výstupy žáka   Konkretizované výstupy žáka

  Základy práce s  počítačem


využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady

chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce s PC

popíše z čeho se skládá počítač a jeho přídavná zařízení

vyjmenuje základní součásti PC (skříně): procesor, paměť, pevný disk, atd.

vysvětlí pojmy hardware, software.
  Vyhledávání informací a komunikace

ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost

vyhledává na internetu požadované informace a pracuje s nimi

komunikuje prostřednictvím internetu

popíše historii internetu a vysvětlí pojem internet

  Zpracování a využití informací


ovládá práci s textovými a tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací

uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem

pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví

zpracuje na uživatelské úrovni informace v textové formě


napíše text a opraví chyby

provede nastavení vzhledu stránky

označí různé texty do bloku pomocí myši a klávesnicových zkratek

vloží do dokumentu obrázek a zformátuje obrázek

textový dokument uloží a vytiskne

vysvětlí, k čemu se tabulkový editor používá a vysvětlí pojem buňka

předvede základní operace s buňkami

vytvoří graf

Osnova výuky informatiky pro 8. ročník

  Hlavní okruhy, očekávané výstupy žáka   Konkretizované výstupy žáka

  Základy práce s  počítačem


vyžívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady

chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

dokáže připojit přídavná zařízeni (skener, tiskárna)

popíše druhy tiskáren

vysvětlí pojem počítačová síť

  Vyhledávání informací a komunikace


ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost

při vyhledávání informace na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů

komunikuje prostřednictvím internetu
vyhledává nejjednodušší cesty

  Zpracování a využití informací


ovládá práci s textovými a tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací

uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem

pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví

používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

zpracuje na uživatelské úrovni informace v multimediální formě

pracuje s dokumenty

upravuje dokumenty

používá vyhledávání a nahrazování textu

používá kontrolu pravopisu

vytvoří a upraví tabulky

používá funkce

ovládá základní editace s grafickým editorem

vytvoří jednoduchou prezentaci, vloží animace a spustí ji

prezentuje svoji práci

  • Odkaz na aktivity pro 8. ročník