Vyhledávání informací, Zpracování a využití informací

1. úkol: Vyhledávání a tvorba prezentaceMetodické pokyny


Cílem této hodiny je prohloubení oblastí při vyhledávání informací a zároveň tyto informace umět využit a zpracovat. Vyučující zadá téma samostatné práce, které si žáci stáhnou ze složky od vyučujícího. Své výsledky práce zpracují jako prezentaci v Power pointu, se kterou vystoupí před ostatními. Vyučující hodnotí zpracování informací, celkový vzhled prezentace a výstup žáka. Hodnocení proběhne formou klasifikace.


Zadání úkolu


Každý z vás dostane přiřazené jedno město v ČR, o kterém zjistí následující údaje a vytvoří prezentaci, která bude obsahovat informace o daném městě, např. (historie města, zajímavosti v daném městě, v jakém kraji se město nachází, rozlohu města, počet obyvatel, památky, řeky). Dále přilož obrázek města, splňující požadavky ve formátu JPEG a ukázku letecké mapy města. Prezentace bude obsahovat min. 5 snímků a bude splňovat správné zásady tvorby prezentace. Hotovou prezentaci uložte pod názvem Prijmeni_mesta.ppt do své složky. Prezentace všech prací proběhne následně další hodinu. Vaše práce bude hodnocena známkou a hodnotit se bude zpracování informací, vytvoření prezentace dle správnosti zásad a vaše přednesení prezentace před ostatními spolužáky.


Zdroje

Zásady prezentace


2. úkol: Ověřění důvěryhodnosti informací


Metodické pokyny


Tento příklad má žákům ukázat způsob jak ověřovat důvěryhodnost informací. Žáci mají za úkol ověřit věrohodnost dvou určených internetových stránek. V dokumentu naleznou prázdnou tabulku, kterou mají za úkol vyplnit na základě informací získaných z určených internetových stránek. Po vyplnění tabulky, by měla následovat diskuse o výsledcích úkolu a o důvěryhodnosti daných stránek.Zadání úkolu


Jak asi již víte, na internet může psát kdokoliv a cokoliv, proto je velice důležité informace z internetu ověřovat. Nyní si vyzkoušíme jak na to. Otevřete si dvě internetové stránky a zkuste zjistit požadované informace, které zapište do následující tabulky. Po vyplnění tabulky se pokuste rozhodnout, která z těchto dvou stránek je pro vás více věrohodná.        Vysvětlení   1. internetová stránka   2. internetová stránka

 Aktuálnost

Je stránka pravidelně aktualizovaná? Jak stará je tato stránka?

 Reference

Je autor spojen s nějakou institucí? Nebo je zcela soukromá?

 Identita vydavatele

Kdo je autorem stránky? Je na stránce uveden kontakt?

 Objektivita

Jak je text napsaný? Proč byl napsaný? Obsahuje pravdivé informace?

 Věrohodnost

Je podle tebe stránka věrohodná? Ano x Ne?3. úkol: Prohlubující příklady na vyhledávání


Metodické pokyny


Úkol je zaměřen na procvičení vyhledávání a posouzení věrohodnosti zdroje získaných informací. Úkol je určen pro domácí zpracování, tudíž se žáci na hodině dozvědí pouze zadání a hodnocení daného úkolu. Knihy by měli mít žáci k dispozici ve školní knihovně popř. v městské knihovně.Zadání úkolů


V tomto úkolu se naučíte vyhledávat informace nejen pomocí vyhledávání na internetu, ale i v publikacích a poté jejich následné správné ocitování. K uvedeným rostlinám najdi odpovídající odkaz internetových stránek, kde je možné vyhledat bližší informace o těchto druzích masožravých rostlin a jejich fotografii. Nalezené údaje na internetové stránce porovnej s informacemi v knize. Do dokumentu napiš správnou citaci internetové stránky a knihy, kterou jsi použil pro srovnání. Dále vypiš údaje, které byly rozdílné a které se shodovaly. Vyhledané informace ulož do dokumentu pod názvem Prijmeni_Rostliny.doc