Rozšiřující deska Pwr_2 pro EVB2633F


Blokové schéma desky

Deska Pwr_2 je určena především pro připojování různých elektromechanických zařízení k vývojovému modulu Hitachi EVB2633F. Je osazena následujícími obvody:

  1. Vstupní obvody pro připojení optických snímačů (fototranzistory) - 4 vstupy.
  2. Spínači 0.6 A - celkem 7 výstupů.
  3. Spínací můstky H 4A - 4 ks.
  4. Logické vstupy se Schmittovými obvody - 2 ks.
  5. Odporové děliče a ochranné obvody pro A/D převodník mikrokontroléru H8S/2633F - 4 ks.
  6. Zdroj referenčního napětí pro A/D převodník.
  7. Převodníky úrovní TTL <-> RS232 pro sériové rozhraní SCI1 mikrokontroléru H8S/2633F.

Propojení většiny logických vstupních signálů, logických signálů pro řízení spínačů a vstupních/výstupních signálů mikrokontroléru je provedeno pomocí obvodu Xilinx CPLD XC9536. Jeho naprogramováním lze účinně využít vlastnosti jednotek TPU a PPG mikrokontroléru.

Některé výkonové obvody jsou napájeny z vnějšího zdroje napětí 12V. Napětí pro napájení obvodu CPLD, dalších logických obvodů a zdroje referenčního napětí je odebíráno z modulu EVB2633F.

Blokové schéma desky je na Obr. 1.

Obr. 1      Blokové schéma desky Pwr_2

[Zobrazit s větším rozlišením]


Vstupní obvody pro připojení optických snímačů

Obvody pro připojení fototranzistorů jsou tvořeny zesilovacím tranzistorem a Schmittovým tvarovačem typu 7414. Na desce Pwr_2 jsou osazeny i kolektorové odpory o hodnotě 10k pro fototranzistory a předřadné odpory 820j připojené na napájecí napětí +5V pro případné napájení diody LED. Celkem lze k desce Pwr_2 připojit 4 fototranzistory a 4 diody LED. Vývody pro připojení kolektoru a emitoru fototranzistoru a anody a katody diod LED jsou na konektoru X5.

Kolektory zesilovacích tranzistorů jsou vyvedeny na konektor X6. Nejsou-li k desce připojeny fototranzistory, jsou tyto tranzistory zavřeny a konektor lze použít pro vstup logických signálů. Každý vstup je potom zaveden do obvodu 7414. Přes rezistor 10k je současně připojen na napětí +5V. Zjednodušené schéma jednoho obvodu pro připojení optického snímače je na Obr. 2.

Obr. 2      Schéma obvodů připojení optického snímače

[Zobrazit s větším rozlišením]

Výstupy tvarovačů 7414 jsou zavedeny do obvodu XC9536. Příslušné vývody tohoto obvodu proto musí být naprogramovány jako vstupní.

Zapojení konektorů X5 a X6 je v následujících tabulkách. U jednotlivých fototranzistorů je uvedeno číslo vývodu CPLD, na které je jeho signál zaveden.

Vývod
konektoru
Název

Význam

Vývod
CPLD
  Vývod
konektoru
Název

Význam

Vývod
CPLD
1 +5V vývod napájení     11 +L2 anoda LED 2  
2 +5V vývod napájení     12 -L2 katoda LED 2  
3 +L0 anoda LED 0     13 T2C kolektor fototranzistoru č. 2 42
4 -L0 katoda LED 0     14 T2E emitor fototranzistoru č. 2  
5 T0C kolektor fototranzistoru č. 0 24   15 +L3 anoda LED 3  
6 T0E emitor fototranzistoru č. 0     16 -L3 katoda LED 3  
7 +L1 anoda LED 1     17 T3C kolektor fototranzistoru č. 3 40
8 -L1 katoda LED 1     18 T3E emitor fototranzistoru č. 3  
9 T1C kolektor fototranzistoru č. 1 7   19 GND společný vodič  
10 T1E emitor fototranzistoru č. 1     20 GND společný vodič  

Tab. 1        Zapojení konektoru X5

Vývod
konektoru
 Název 

Význam

Vývod
CPLD
1 DIG0  digitální vstup č. 0  24
2 DIG1  digitální vstup č. 1 7
3 DIG2  digitální vstup č. 2 42
4 DIG3  digitální vstup č. 3 40
5 VCC  vývod napájení  
6 key  klíč  
7 GND  společný vodič  

Tab. 2        Zapojení konektoru X6


Výkonové spínače

Pro spínání proudu do zátěže s maximálním odběrem 0.6A je na desce Pwr_2 osazen obvod SGS Thomson ULN2003A. Tento obvod je zapojen jako sedminásobný spínač proti společnému vodiči. Dvě dvojice vývodů jsou vyvedeny na svorkovnice P6 a P7 spolu s napájecím napětím +12V. Zbývající 3 vývody obvodu ULN2003A jsou vyvedeny na konektor X3. Na tento konektor je dále vyvedeno napájecí napětí +5V, odebírané z modulu EVB2633F.

Jednotlivé vstupy obvodu ULN2003A jsou připojeny na výstupy obvodu XC9536. Jeho příslušným naprogramováním tak mohou být buzeny vhodnými signály mikrokontroléru H8S/2633F.

Zapojení svorkovnic P6 a P7 je v Tab. 3 a Tab. 4, zapojení konektoru X3 je v Tab. 5.

Svorka Název Význam Vývod CPLD
1 +U

Vývod napájení +12V

 
2 Sw0

Vývod spínače 0

28
3 Sw1

Vývod spínače 1

27

Tab. 3      Zapojení svorkovnice P6

 

Svorka Název Význam Vývod CPLD
1 +U

Vývod napájení +12V

 
2 Sw2

Vývod spínače 2

26
3 Sw3

Vývod spínače 3

25

Tab. 4      Zapojení svorkovnice P7

 

Vývod
konektoru
 Název 

Význam

Vývod
CPLD
1 Sw4  Vývod spínače 4  13
2 Sw5  Vývod spínače 5 12
3 Sw6  Vývod spínače 6  14
4 key  klíč  
5 VCC  vývod napájení  
6 key  klíč  
7 GND  společný vodič  

Tab. 5      Zapojení konektoru X3


Spínací můstky H

Na desce Pwr_2 jsou osazeny dva obvody SGS Thomson L298. Každý z nich obsahuje dvojici úplných můstků H (označených jako můstek A a B), schopných napájet připojenou zátěž napětím obou polarit. Maximální proud dodávaný do zátěže je 4A.

Vstupy obvodů jsou připojeny na obvod XC9536. Jeho příslušným naprogramováním tak mohou být vstupy L298 buzeny vhodnými signály mikrokontroléru H8S/2633F.

Výstupy jsou připojeny na svorkovnice P2, P3, P4 a P5 (viz Tab. 8). Pro ochranu obvodu L298 při spínání indukční zátěže jsou ke každému výstupu připojeny ochranné diody. Oba obvody jsou napájeny vnějším napětím +12V, připojeným na svorkovnici P1.

V tabulce Tab. 6 a Tab. 7 je uvedeno přiřazení vývodů obvodu XC9536 jednotlivým vstupům obou spínačů L298.

Vstup L298 Číslo vývodu L298 Význam Vývod CPLD
IN1 5

řízení můstku A

1
IN2 7

řízení můstku A

44
ENAB_A 6

blokování můstku A

37
IN3 10

řízení můstku B

43
IN4 12

řízení můstku B

38
ENAB_B 11

blokování můstku B

37

Tab. 6      Zapojení vstupů můstků 1A a 1B (obvod U3)

 

Vstup L298 Číslo vývodu L298 Význam Vývod CPLD
IN1 5

řízení můstku A

35
IN2 7

řízení můstku A

34
ENAB_A 6

blokování můstku A

36
IN3 10

řízení můstku B

33
IN4 12

řízení můstku B

29
ENAB_B 11

blokování můstku B

36

Tab. 7      Zapojení vstupů můstků 2A a 2B (obvod U4)

Číslo
svorky
Svorkovnice P2 Svorkovnice P3 Svorkovnice P4 Svorkovnice P5
1 Můstek 1A, vývod OUT1 Můstek 1B, vývod OUT3 Můstek 2A, vývod OUT1 Můstek 2B, vývod OUT3
2 Můstek 1A, vývod OUT2 Můstek 1B, vývod OUT4 Můstek 2A, vývod OUT2 Můstek 2B, vývod OUT4

Tab. 8      Zapojení svorkovnic P2, P3, P4, P5

Měření proudu můstků H

Proud protékající "uzeměnou" větví můstku H protéká přes měřicí rezistor (R1, R2, R3, R4). Měřením napětí na tomto rezistoru lze určit velikost proudu tekoucího v daném můstku.

Napětí na jednotlivých rezistorech je přes odporový dělič a ochranné obvody připojeno na vstupy A/D převodníku mikrokontroléru H8S/2633F. Přiřazení vstupů převodníku jednotlivým můstkům je v Tab. 9. Převodní poměr závisí na velikosti snímacích rezistorů a na dělicím poměru odporového děliče. Dále je nutné vzít v úvahu referenční napětí převodníku A/D.


Pomocné logické vstupy

Na konektoru X7 jsou dva pomocné vstupy logických signálů. Tyto signály jsou přes tvarovací obvody typu 7414 zavedeny přímo na port P9 mikrokontroléru H8S/2633F. Přiřazení vývodů konektoru X7 je v Tab. 9.

Vývod
konektoru
 Název 

Význam

1 P90  Port P9.0 
2 P91  Port P9.1
3 key  klíč 
4 key  klíč
5 VCC  vývod napájení
6 key  klíč
7 GND  společný vodič

Tab. 9      Zapojení konektoru X7


Ochranné obvody pro A/D převodník

Deska Pwr_2 je připojena na vstupy A/D převodníku mikrokontroléru H8S/2633F. Vstupy AN0 - AN3 jsou přes ochranné obvody vyvedeny na konektor X8, vstupy AN4 - AN7 jsou využity na měření proudu H můstků. Zapojení konektoru X8 je v Tab. 10.

 Vývod konektoru   Význam
1 Vstup AN0
2 AVss - analogová zem
3 Vstup AN0
4 AVss - analogová zem
5 Vstup AN0
6 AVss - analogová zem
7 Vstup AN0
8 AVss - analogová zem
9 VREF - vývod referenčního napětí 
10 AVss - analogová zem

Tab. 10      Zapojení konektoru X8


Zdroj referenčního napětí

Zdroj referenčního napětí pro převodníky je sestaven na bázi obvodu LM10CN. Zdroj je napájen napětím +5V, výstupní napětí lze nastavit pomocí odporového trimru R34. Referenční napětí je zavedeno na příslušný vstup A/D převodníku mikrokontroléru H8S/2633F. Dále je zavedeno do ochranných obvodů analogových vstupů a na konektor X8.

Standardně je na desce Pwr_2 nastaveno referenční napětí VREF na 2.56V.


Standardní konfigurace obvodu CPLD XC9536

Pro snadné řešení úloh, zaměřených na řízení krokových nebo stejnosměrných motorů lze použít připravené standardní konfigurace obvodu CPLD XC9536.


Schéma desky Pwr_2

Obr. 3      Deska Pwr_2, list 1

[Zobrazit s větším rozlišením]

Obr. 4      Deska Pwr_2, list 2

[Zobrazit s větším rozlišením]

Obr. 5      Deska Pwr_2, list 3

[Zobrazit s větším rozlišením]

Obr. 6      Deska Pwr_2 - rozmístění součástek

[Zobrazit s větším rozlišením]


Další rozšiřující desky

Některé jiné důležité zdroje informací:


Poslední změna stránky byla provedena 13.10.2006