Viditelnost planet

Barevná linka
Aktuální viditelnost planet a Měsíce na stránkách Hvězdárny v Rokycanech.

  Hvězdy a planety   Identifikace planet na obloze
  Vnitřní planety   Planety a dalekohled
    Merkur     Merkur
    Venuše     Venuše
  Vnější planety     Mars
    Mars     Jupiter
    Jupiter, Saturn, ...     Saturn
  Planety a jejich pohyb po obloze     Uran, Neptun, Pluto

Hvězdy a planety

Pro mnoho lidí jsou všechny světelné body viditelné na noční obloze jednoduše "hvězdami". Člověk, který se ovšem trochu více zajímá o objekty, které se dají spatřit na obloze, říkejme mu astronom, však přesně rozlišuje mezi hvězdami a planetami. Hvězdy jsou svítící nebeská tělesa, tedy plynné, či přesněji plazmové koule podobně jako naše Slunce, ve kterých došlo k termonukleárním reakcím. Naše Slunce můžeme charakterizovat jako nám nejbližší hvězdu. Planety čili oběžnice jsou naopak tělesa, která sama nesvítí, ale vidíme je proto, že odrážejí a rozptylují sluneční světlo.
Mezi planety, které můžeme prostým okem pozorovat ze Země, patří Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Za drahou Saturna obíhá kolem Slunce ještě Uran, Neptun a Pluto, ty však odhalí teprve optické přístroje.

Planety okolo Slunce obíhají tím pomaleji, čím jsou od něho dál (2. Keplerův zákon). Slunci nejbližší planeta Merkur obíhá průměrnou rychlostí 47,9 km/s. Střední oběžná rychlost Země je 29,8 km/s, zatímco Pluto má průměrnou rychlost na své dráze jen 4,7 km/s. Vnitřní planety proto stále předhánějí vnější. To vede spolu s měnící se polohou vůči Slunci a Zemi k rozdílným podmínkám viditelnosti.

Vnitřní planety

Začněme nejprve Merkurem a Venuší, které kolem Slunce obíhají uvnitř zemské dráhy. Pokud jsou zhruba v témže směru jako Slunce, zůstávají pro nás neviditelné. Taková poloha se také nazývá konjunkce se Slunce. U vnitřních planet rozlišujeme mezi dvěma rozdílnými konjunkcemi. Pokud je planeta mezi Sluncem a Zemí, hovoříme o dolní konjunkci. Jestliže je planeta za Sluncem, znamená to, že Slunce stojí mezi onou planetou a Zemí. Takové postavení se nazývá horní konjunkce. Právě tehdy jsou Merkur nebo Venuše nejvíce vzdáleny od naší Země. Během dolní konjunkce jsou naopak nejblíž. V případě Merkura jsou tyto rozdíly menší než u Venuše. Při horní konjunkci se Sluncem se od nás Venuše vzdálí průměrně 258 milionů km. Za dolní konjunkce však její vzdálenost klesne obvykle až na 42 miliony km. Protože planety mají eliptické dráhy, jsou uvedené rozdíly ještě o něco větší. Když se vnitřní planeta jeví pozemskému pozorovateli v největší úhlové vzdálenosti od Slunce, nastávají obecně nejlepší podmínky její viditelnosti. Takové postavení označujeme jako největší východní nebo západní elongace od Slunce. V období kolem své největší východní elongace je planeta viditelná večer, během západní elongace ji spatříme ráno.
Merkur

Merkur

Protože zejména Merkur je dosti blízko u Slunce, nejsou všechny jeho největší elongace vhodné k tomu, abychom planetu zpozorovali za večerního nebo ranního soumraku. Pokud například připadne největší západní elongace na pozdní zimní a jarní měsíce, pak je Merkur ve zvířetníku výrazně jižněji než Slunce. Zvířetníkem prochází tam, kde bylo Slunce před několika týdny. Může se pak stát, že Merkur vyjde krátce před Sluncem, takže zůstává prakticky nepozorovatelný. Západní elongace je tedy nevýhodná, nastane-li v uvedených měsících. Výhodná je naopak největší východní elongace, pokud nastane koncem zimy a na jaře. Pak je totiž Merkur v daleko severnějším úseku zvířetníku, tedy v mnohem výhodnější poloze než Slunce. Prochází tím místem zvířetníku, které Slunce dosáhne až za několik týdnů. Merkur večer zapadá dosti dlouho po Slunci, takže ho můžeme poměrně snadno objevit přibližně nad tím bodem obzoru, kde zapadlo Slunce - tedy zhruba na západě. Východní elongace je naproti tomu nevýhodná koncem léta nebo na podzim, západní elongace naopak výhodná. Merkur v tomto období vychází dosti dlouho před Sluncem přibližně na východě a můžeme ho spatřit za svítání, než se Slunce vynoří. Obvykle trvá období viditelnosti planety Merkur jen několik dní. Úhlová vzdálenost Merkura od Slunce může i při největších elongacích vzrůst zhruba jen na 18 až 27 stupňů.
Venuše

Venuše

S mnohem výhodnějšími podmínkami se setkáváme u Venuše. V největších elongacích dosahuje úhlové vzdálenosti 45 až 47 stupňů od Slunce. Proto pak zapadá dlouho po Slunci, nebo dlouho před ním vychází. Jednotlivé elongace jsou různě příznivé, podobně jako u Merkura. Ale ve všech případech nastává období příznivé viditelnosti. To proto, že Venuše je výjimečně jasná, po Slunci a Měsíci je nejjasnějším nebeským tělesem. Přitom dosahuje své největší jasnosti zhruba v době mezi největšími elongacemi a dolní konjunkcí se Sluncem. V nejpříznivějším případě může Venuše ve východní nebo západní elongaci zapadat 4 až 4 a půl hodiny po Slunci, nebo stejně dlouho před ním vycházet.

Vnější planety

Poněkud jinou viditelnost shledáme u planet, které se pohybují vně zemské dráhy. Označujeme je jako vnější planety. Zatímco vnitřní planety mohou dosáhnout jen určité maximální úhlové vzdálenosti od Slunce, mohou mít vnější planety od Slunce libovolnou úhlovou vzdálenost.

Přirozeně i u každé z těchto planet nastává konjunkce se Sluncem, tehdy taková planeta není viditelná. Nemůžeme zde však rozlišovat mezi horní a dolní konjunkcí. Planety od Marsu po Pluta jsou při své konjunkci se Sluncem pokaždé za naší jasnou denní hvězdou. Jde tedy vlastně vždycky o konjunkci horní a protože je pokaždé stejná, nerozlišujeme ji a hovoříme prostě o konjunkci. Země obíhá rychleji než kterákoliv z vnějších planet, takže se vždy po určité době ocitne mezi vnější planetou a Sluncem - tehdy je taková planeta nejlépe viditelná. Na nebeské sféře najdeme pak tuto planetu právě naproti Slunci, v opozici, a můžeme ji pozorovat celou noc: vychází při západu Slunce, zhruba o půlnoci vrcholí nad jihem a ráno při východu Slunce planeta zapadá. Téměř ve stejné době dosahuje také nejmenší vzdálenosti od naší Země. Okamžik opozice však přesně nespadá do okamžiku nejtěsnějšího přiblížení k Zemi. Zvláště patrné je to především u Marsu, jehož dráha má výraznou excentricitu. U Jupitera a Saturna, stejně jako u vzdálenějších planet se tyto časové okamžiky od sebe tolik neliší.
Mars

Mars

Ne všechny opozice vnějších planet jsou stejně významné. Také zde záleží na excentricitě planetární dráhy, zda dráha Země v daném úseku leží k dráze planety blíž, nebo je od ní dál. Nápadně se to opět projevuje u Marsu: během některé z nevýhodných opozic může jeho vzdálenost od Země přesáhnout i 101 milion km. V příznivém případě může tato vzdálenost klesnout asi na 55 milionů km. Hovoříme pak o afeliové nebo periheliové opozici. Afel znamená největší vzdálenost planety od Slunce, perihel nejmenší vzdálenost od Slunce. Opozice jsou pak nevýhodné nebo výhodné podle toho, zda je Mars právě poblíž jednoho či druhého bodu své oběžné dráhy. Marsovy opozice průměrně nastávají vždy po 2 letech 50 dnech. Výhodné periheliové opozice můžeme očekávat vždy po 15 nebo 17 letech.
Jupiter

Jupiter,

Saturn

Saturn, ...

V případě Jupitera nejsou tyto rozdíly tak nápadné a u ještě vzdálenějších planet je téměř jedno, zda jde o afeliovou anebo periheliovou opozici.

Planety a jejich pohyb po obloze

Viditelnosti planet závisejí také na vzájemné poloze planety a Slunce ve zvířetníku. Obvykle se planeta pohybuje prstencem zvířetníkových souhvězdí od západu na východ, stejně jako Měsíc nebo Slunce. Takový pohyb označujeme jako přímý (direktivní). Naše Země předhání při svém oběžném pohybu planety vzdálenější či naopak je předstihována planetami bližšími Slunci - to se na obloze projevuje tak, že planeta se po dobu několika týdnů nebo měsíců pohybuje zpětně (retrográdně), tedy od východu na západ. Kdyby všechny dráhy planet ležely v téže rovině, tzn. kdyby nebyly skloněny k ekliptice nebo k rovině zemské dráhy, pak by se střídání přímého a zpětného pohybu jevilo jednoduše jako pohyb sem a tam ekliptikou. Vzájemné naklonění drah však způsobí, že planety na obloze kreslí kličky nebo smyčky. Vnitřní planety se pohybují zpětně krátce před a po jejich dolní konjunkci se Sluncem. Vnější planety se pohybují zpětně v období před a po opozici se Sluncem.

Identifikace planet na obloze

Planety září vždy v některém ze zvířetníkových souhvězdí (ke dvanácti známým musíme ještě připočítat třinácté zvířetníkové souhvězdí, neboť ekliptika prochází též jižní částí Hadonoše. Výrazná "hvězda" v některém ze zvířetníkových souhvězdí je tedy s velkou pravděpodobností planeta, pokud vyloučíme možnost vzplanutí nějaké novy nebo supernovy, což je velmi výjimečný úkaz. Pokud se planeta objeví hned za soumraku po západu Slunce nebo krátce před východem Slunce za svítání nad místem, kde Slunce zapadlo nebo kde vyjde, a má velmi bledě žlutou barvu, může jít o Merkura. Výjimečně jasný a bělavý objekt večer na západě nebo ráno na východě může být Venuše. Mars září výrazně červenavě a může mít nejrůznější polohu ve zvířetníku. Pokud je na nebi zhruba naproti Slunci, jeví se nejjasnější. Jestliže není od Slunce příliš vzdálen, lze si ho splést s Merkurem nebo Saturnem. Hodně jasná a bělavá planeta o něco méně jasná než Venuše je téměř jistě Jupiter. Jeho viditelnost se však neomezuje jen na ráno nebo večer, jak je tomu u Venuše. Saturn má bledé zabarvení a ve srovnání s ostatními pouhým okem viditelnými planetami svítí poměrně slabě. Pokud je však blízko Slunce, můžeme ho zaměnit za Merkura nebo Mars.

Planety a dalekohled

Merkur

Merkur

Slunci nejbližší planeta Merkur je i v období své nejlepší viditelnosti tak blízko obzoru, že atmosférický zákal a neklid vzduchu způsobují obvykle velmi špatnou kvalitu obrazu. Je ovšem možné vyhledat Merkura během dne, kdy je dostatečně nad obzorem, což ovšem vyžaduje jistou zkušenost. Kromě toho se Merkur jeví v dalekohledu jen jako malinký kotouček s průměrem od 4,8 do 13,3 úhlových vteřin. Malým dalekohledem na tak nepatrném kotoučku sotva spatříme nějaký povrchový útvar. To by se nám mělo podařit z dalekohledem o průměru přes 10 cm. Díky snímkům z kosmické sondy Mariner 10 víme, že Merkurův povrch se velmi podobá našemu Měsíci a stejně jako on, i Merkur postrádá atmosféru.
Venuše

Venuše

Také na Venuši toho s dalekohledem moc nepořídíme. Je totiž obklopena souvislou vrstvou jasných mraků, kterou neproniknou ani větší dalekohledy. Různé sondy k Venuši a také výzkum pomocí radarů ukazují, že povrch Venuše je hornatý jako povrch Země.
U Merkura a Venuše, především však na Venuši, můžeme obdobně jako na Měsíci sledovat změnu jejich podob, tzv. fáze. Samozřejmě je u obou planet spatříme teprve dalekohledem. V době, kdy tyto planety mají horní konjunkci se Sluncem, obracejí svou jasnou denní stranu k naší Zemi. Za dolní konjunkce je k Zemi naopak natočena noční strana Merkura nebo Venuše. Zhruba v době největší východní nebo západní elongace od Slunce vidíme planety osvětlené z poloviny. Okamžik, kdy fáze je rovna právě polovině (dichotomie), však obvykle nepřipadá na datum největší elongace. Podílí se na tom eliptický tvar planetárních drah. V případě Venuše pak přitom hraje roli i její atmosféra.
V dalekohledu je Venuše nejkrásnější několik dní či týdnů před nebo po dolní konjunkci se Sluncem. Tehdy se jeví jako uzounký srpek. Jak již bylo řečeno, dosahuje v této době největší jasnosti. Její jasnost vzroste přibližně na -4,4 mag. Příležitostně můžeme dobrým dalekohledem zjistit, že růžky jejího srpku poněkud přečnívají. Takový úkaz u Měsíce nespatříme. Růžky měsíčního srpku jsou od sebe vzdáleny právě polovinu obvodu jeho kotouče. Přečnívající růžky Venušina srpku vznikají lomem paprsků v její atmosféře. Vzdálenost Venuše od naší Země se mění ve velkém rozmezí, a proto také její zdánlivý průměr kolísá mezi 10 a 64 úhlovými vteřinami. Srpek Venuše má průměr přibližně 1 úhlovou minutu, přesto ani v této době neuvidíme Venuši prostým okem jako srpek. K zachycení její fáze však postačí již dobrý triedr.
Mars

Mars

Zatímco Merkur ani Venuše na svém povrchu nenabízejí prakticky žádné podrobnosti, zcela jinak je na tom naše sousední červená planeta Mars. Jde vlastně o jedinou planetu, na níž ze Země už malým dalekohledem rozeznáváme povrchové útvary. Jsou ovšem zřetelné pouze v období kolem opozice. Jindy je Mars od naší Země natolik daleko, že průměr jeho kotoučku dosahuje jen asi 4 úhlové vteřiny a ani velké útvary na něm nespatříme. Během nepříznivé afeliové opozice může vzrůst na 14 úhlových vteřin, v příznivé periheliové opozici však až na 25 úhlových vteřin. Dosti příznivé periheliové opozice však nastali v letech 1986 a 1988. Při první z nich dosáhl průměr Marsova kotoučku 23,2 a při druhé 23,8 úhlových vteřin. V roce 1990 to bylo ještě 18,1 úhlové vteřiny a roku 1993 14,9 úhlové vteřiny. V letech 1995 a 1997 nastali zcela nepříznivé afeliové opozice, kdy průměr kotoučku dosahuje 13,8 a 14,2 úhlové vteřiny. Při opozici v roce 1999 naroste tato hodnota na 16,2 úhlové vteřiny. Zvláště příznivá periheliová opozice nastane 28. srpna 2003, kdy velikost kotoučku dosáhne 25,1 úhlové vteřiny.
Dokonce i během méně příznivých aféliových opozic můžeme Mars už v dalekohledu s průměrem objektivu 5 až 6 cm spatřit jako oranžově zabarvený kotouček. Za příznivých okolností uvidíme také jednu z obou bělavých polárních čepiček. Přitom bychom měli vědět, že Marsův severní pól je k nám poněkud přikloněn při opozici, která připadá na dobu, kdy je na severní polokouli Země jaro. Nastane-li opozice v době našeho pozdního léta a časného podzimu, je k nám mírně přikloněn jižní pól Marsu.
Že se i na Marsu mění roční doby, poznáme podle jeho polárních čepiček, které se střídavě objevují a zase mizejí. Kromě polárních čepiček můžeme zpozorovat ještě další povrchové útvary. K nejtemnějším a nejnápadnějším patří Syrtis Major - "Velká Syrta". V obracejícím dalekohledu se jeví jako téměř trojúhelníkový skvrna, jejíž špice míří dolů. Samozřejmě musí být strana Marsu tímto útvarem natočena k naší Zemi, a to není vždy. Mars se totiž otáčí kolem své osy za dobu o málo větší než 24 a půl hodiny. Proto máme možnost sledovat postupně tuto planetu ze všech stran. Kromě několika temných a jasných oblastí nerozeznáme na Marsu malým dalekohledem nic víc.
Mars doprovázejí dva satelity, Phobos a Deimos; ty ale nejsou malými dalekohledy pozorovatelné, protože jsou příliš malé (28x20 km a 16x12 km).
Jupiter

Jupiter

Jednou z nejkrásnějších planet pro pozorovatele s malým dalekohledem je Jupiter. Už malým dalekohledem spatříme jeho čtyři největší satelity. Protože je pozoroval již roku 1610 Galilei, označují se obvykle jako galeliovské satelity. Dnes je známo již 28 Jupiterových satelitů, ale zbývajících 24 svítí natolik slabě, že je lze pozorovat jen velkými dalekohledy, nebo spíše pomocí kosmických sond.
Oběh čtyř jasných Jupiterových satelitů je velmi působivý. Už během několika hodin můžeme pozorovat změnu jejich poloh, především u vnitřních, které se pohybují rychleji. Protože se měsíce pohybují velice blízko u roviny Jupiterova rovníku a tato rovina míří přesně k nám, pohybují se satelity při pohledu ze Země střídavě doleva a doprava. Nekreslí tedy souměrné kruhovité nebo elipsovité dráhy. Ze samotné polohy na dráze nezjistíme, zda je satelit blíž nebo dál než planeta. Často dochází k těsnému (ovšem zdánlivému) přiblížení mezi jednotlivými satelity. Jejich drobné, prakticky bodové kotoučky se někdy jeví tak těsně u sebe, že je malým dalekohledem sotva od sebe rozlišíme. Časté a působivé jsou následující úkazy:
Satelit je zakryt kotoučem Jupitera, nebo naopak přechází - což je většinou nepozorovatelné - před je kotoučem. Jindy se satelit pohybuje stínem, který vrhá planeta - pozorujeme vlastně zatmění onoho měsíce. Rozeznání nějakých detailů na některém z Jupiterových satelitů, se nám asi z malým dalekohledem nepodaří.
Samotný Jupiter se ukáže již ve velmi malém dalekohledu jako zřetelný kotouček. Během opozice vzroste průměr jeho kotoučku měřený na rovníku na 44,2 až 49,8 úhlové vteřiny. Dalekohled průměru 5 až 6 cm ukáže přinejmenším dvojici mohutných oblačných pásů rovnoběžných s rovníkem. O něco větší přístroj zachytí ještě další oblačné pásy, také rovnoběžné s Jupiterovým rovníkem, zatímco samotná rovníková zóna obvykle zůstává jasná. Při pozorném pohledu a lepším rozlišení dalekohledu spatříme ještě další jemnější útvary. Zvlášť nápadná je tzv. Velká rudá skvrna na jižní polokouli Jupitera - útvar s rozměrem přes 40 000 km. Jde o oblačný vír - mohutnou anticyklonu v Jupiterově atmosféře. Všechny jevy, které na planetě vidíme, patří ostatně k atmosférickým útvarům.
Zvláště nápadné je zploštění planety, které má hodnotu 1:16. Je patrné již v malých dalekohledech. Kromě toho se Jupiter ze všech planet nejrychleji otáčí kolem vlastní osy. Doba rotace na rovníku je 9 hodin 50 minut, ve vyšších šířkách 9 hodin 55 minut. Během jediné bezoblačné noci můžeme tedy sledovat celou otočku a tedy celý povrch planety. Podaří se to za opozice, pokud nastává podzim nebo v zimě. V dobrém amatérském a obracejícím dalekohledu přitom spatříme dostatek detailů, které se na kotoučku budou vlivem rotace posouvat zprava doleva.
Saturn

Saturn

Další krásnou planetou pro pozorovatele s dalekohledem je Saturn. S přístrojem průměru 5 cm a s 30 až 40násobným zvětšením rozeznáme přinejmenším náznak jeho prstenců. Mají průměr 278 000km. V dalekohledu uvidíme kotouček planety s rovníkovým průměrem nejvýše 20,7 úhlové vteřiny a prsteny, které mají průměr asi 47 úhlových vteřin. Prsteny jsou skloněny vzhledem k rovině oběžné dráhy planety přibližně 27 stupňů. Proto někdy vidíme ze Země severní stranu prstenů a jindy jižní stranu. Saturn oběhne kolem Slunce jednou za 29 a půl roku a dvakrát během této doby jsou k nám prsteny natočeny svou hranou. Tehdy je v menších přístrojích nelze pozorovat. V letech 1980 až 1995 jsme ze Země pozorovali severní stranu prstenců. Roku 1988 byly nejvíce rozevřeny, to znamená, že prsteny byly vůči pozemskému pozorovateli nejvíce nakloněny. V roce 1995 k nám byly natočeny svou hranou. V dalších letech vidíme jižní stranu prstenů. Nejvíce budou rozevřeny roku 2003.
Dalekohledem o průměru asi 8 cm a nejméně 150násobným zvětšením vidíme v prstenech také tzv. Cassiniho dělení. Detaily na samotné planetě jsou obtížněji pozorovatelné než na Jupiteru. Zploštění má hodnotu 1:10, doba rotace na rovníku 10 hodin 14 minut, ve vyšších šířkách je o několik minut delší.
Dnes víme, že Saturnovy prsteny jsou tvořeny drobnými tělísky, především ledovými. Uvnitř a vně prstenů pozorovatelných ze Země existují ještě další, které byly objeveny kosmickými sondami. Počet známých Saturnových měsíců vzrostl nyní na téměř 30. Nejjasnějším je Titan, asi 8. hvězdné velikosti. Dalekohledem s průměrem objektivu asi 5 cm můžeme dobře sledovat, jak vždy za 16 dní dovrší svůj oběh kolem planety. Obíhá přitom ve vzdálenosti 1 221 860 km od Saturnu. Průměr Titanu měří 5150km. Druhým nejjasnějším satelitem je Rhea se vzdáleností 527 100 km od planety a oběžnou dobou asi 4 a půl dne. Jeho velikost činí 1 530km. Také ji může docela dobře zachytit malý dalekohled o průměru 6 cm. K pozorování dalších měsíců jsou potřebné větší přístroje.
Uran

Uran,

Neptun

Neptun,

Pluto

Pluto

Další vnější planety Uran, Neptun a Pluto jsou výslovně typické planety pro dalekohled. Za dobrých podmínek jen Uran v době opozice by mohl být spatřen dokonce i prostým okem nebo aspoň divadelním kukátkem. Bývá o něco jasnější než 6 mag. Podobně jako u nejjasnějších planetek potřebujeme také zde vyhledávací mapku, nebo mapu oblohy, do které si vyneseme Uranovu polohu. V dalekohledu se planeta jeví jako zelenavě modravý objekt. Obdobně vyhledáme také Neptuna, který bývá o něco jasnější než 8 mag. Spatříme ho tedy už dalekohledem o průměru 5 cm. Pluto leží již mimo dosah většiny menších amatérských dalekohledů a totéž platí i pro satelity těchto tří planet. Zatím známe u Urana 15 satelitů, u Neptuna 8 a jediný satelit doprovázející Pluto (Charon).
Zpracováno podle knihy Joachim Herrman: Hvězdy.
Barevná linka
Není-li uvedeno jinak, je povoleno čerpat a zveřejňovat informace na těchto stránkách za podmínky zveřejnění zdroje spolu s odkazem.
© Copyright Astronomický koutek - Ota Kéhar