Standardní konfigurace DK_5 pro desku DispKbd_2


Standardní konfigurace DK_5 je určena pro desku Disp_Kbd_2 osazenou obvodem Xilinx CPLD 95XC108, ke které je připojen displej Powertip PG320240-D s dotykovou obrazovkou. Dále konfigurace umožňuje práci s maticovou klávesnicí, připojenou na port IOB, nebo s klávesnicí PC.

Pro práci s jednotlivými periferiemi slouží sada registrů, které jsou přístupné v adresním prostoru procesoru H8S/2633F. Adresování registrů displeje je uvedeno v následující tabulce. Protože dekodér adres v obvodu CPLD používá signál /CS3 z procesoru, je nutné funkci tohoto signálu v procesoru povolit (viz poznámky k použití signálů /CS).

Adresa Čtení/zápis Registr Význam
0x600000 R STATUS Čtení stavových registrů LCD displeje
0x600000 W PARAM Zápis dat / parametrů do LCD displeje
0x600001 R DATA Čtení dat / adresy kurzoru
0x600001 W CMD Zápis příkazu do LCD displeje
0x600002 R KBD Čtení registru pro ovládání klávesnice
0x600002 W KBD Zápis do registru pro ovládání klávesnice
0x600003 R TS_OUT Zpětné čtení registru pro ovládání dotykové klávesnice
0x600003 W TS_OUT Zápis do registru pro ovládání dotykové klávesnice
0x600004 W IOB Zápis dat na výstupní vývody univerzálního IO portu (IOB)
0x600004 R IOB Čtení hodnot vstupních pinů univerzálního IO portu (IOB)
0x600005 W --- ---
0x600005 R TS_IN Čtení vstupního registru pro práci s dotykovou klávesnicí
0x600006 R IOB_DIR Zpětné čtení registru pro řízení směru portu IOB
0x600006 W IOB_DIR Zápis do řídicího registru směru portu IOB

Detaily konfigurace DK_5 lze zjistit z popisu v jazyku ABEL. K displzici je též binární soubor pro naprogramování obvodu Xilinx CPLD 95XC108.

Popis jednotlivých registrů

 

STATUS, PARAM, DATA, CMD Registry pro práci s grafickým LCD displejem. Význam viz popis řadiče displeje S1D13305.

 

KBD Registr pro ovládání klávesnice. Při zápisu do tohoto registru je možné nastavovat logické úrovně na jednotlivých řádcích maticové klávesnice. Při čtení je možné číst úrovně na signálech CLK a DIN klávesnice PC.

Registr KBD - zápis:

X

X

CLK_DIR

DIN_DIR

ROW3

ROW2

ROW1

ROW0

CLK_DIR - ovládání směru signálu ROW1/CLK. 0 = výstup (funkce ROW1), 1 = vstup (funkce CLK). Počáteční hodnota: 1.

DIN_DIR - ovládání směru signálu ROW0/DIN. 0 = výstup (funkce ROW0), 1 = vstup (funkce DIN). Počáteční hodnota: 1.

ROW3, ROW2 - ovládání řádkových vodičů maticové klávesnice.

ROW1, ROW0 - ovládání řádkových vodičů maticové klávesnice. Vývody jsou obousměrné, výstup dat musí být nastaven zápisem hodnoty 0 do bitů CLK_DIR resp. DIN_DIR.

 

Registr KBD - čtení:

X

X

CLK_DIR

DIN_DIR

ROW3

ROW2

CLK

DIN

CLK_DIR - zpětné čtení bitu CLK_DIR.

DIN_DIR - zpětné čtení bitu DIN_DIR.

ROW3, ROW2 - zpětné čtení bitů ROW3 a ROW2.

CLK, DIN - zpětné čtení bitů ROW1 a ROW0 jsou-li tyto bity nastaveny jako výstupní nebo čtení okamžité logické úrovně na signálech CLK a DIN klávesnice PC, jsou-li tyto bity nastaveny jako vstupní. Vývody jsou obousměrné, pro funkci CLK a DIN musí být nastaveny jako vstupní zápisem 1 do bitů CLK_DIR resp. DIN_DIR.

TS_OUT Registry pro ovládání vstupních signálů obvodu ADS7846 pro řízení dotykové obrazovky.

Registr TS_OUT:

TS_DIN

X

X

X

X

X

/TS_CS

TS_DCLK

TS_DIN - ovládání datového vodiče DIN obvodu ADS7846.

/TS_CS - ovládání signálu /CS obvodu ADS7846.

TS_DCLK - ovládání signálu DCLK obvodu ADS7846.

Registr TS_OUT je typu R/W, tzn. je možné jeho zpětné čtení.

TS_IN Registr pro čtení výstupních signálů obvodu ADS7846 pro řízení dotykové obrazovky.

Registr TS_IN:

X

X

X

X

X

BUSY

/PENIRQ

TS_DOUT

BUSY - čtení stavu vývodu BUSY obvodu ADS7846.

/PENIRQ - čtení stavu vývodu /PENIRQ obvodu ADS7846.

TS_DOUT - čtení stavu vývodu DOUT obvodu ADS7846.

IOB Registr pro práci s univerzálním 8bitovým portem.

Směr přenosu dat pro jednotlivé bity portu IOB lze volit zápisem do registru IOB_DIR.

Při zápisu do registru IOB jsou nastaveny odpovídající hodnoty na výstupních bitech portu.

Při čtení portu IOB jsou čteny hodnotu na pinech těch bitů portu, které jsou nastavené jako vstupní. Pro piny nastavené jako výstupní se čtením registru IOB zpětně čte obsah výstupního registru.

IOB_DIR Nastavení směru portu IOB.

Zápisem do registru IOB_DIR lze volit směr jednotlivých bitů portu IOB.

0 = výstup, 1 = vstup. Po resetu je počáteční hodnota v registru IOB_DIR = 0xFF.

Čtením registru IOB_DIR je možné zpětně zjistit aktuální nastavení směru portu IOB.

 


Detaily standardní konfigurace DK_5 lze zjistit z popisu v jazyku ABEL. K dispozici je také binární soubor .JED pro programování obvodu přípravkem XChecker.

 

Následující obrázek graficky znázorňuje propojení signálů při použití konfigurace DK_5.

Blokové schéma konfigurace DK_5.


K dispozici je následující:

Rozšiřující desky pro EVB2633F:


Poslední změna stránky byla provedena 23.03.2007