Připojení periferních zařízení k EVB2633F


Úvod

Periferní zařízení jsou k vývojovému modulu Renesas EVB2633F připojena pomocí rozšiřujících desek Mem_Com_2, Disp_Kbd_1, Disp_Kbd_2 a Pwr_2. Tyto desky obsahují programovatelný logický obvod Xilinx CPLD řady XC95xx a další potřebné obvody.

Pro každé z připojených zařízení je uveden popis zapojení propojovacího kabelu. K popisu je připojeno i přiřazení vývodů obvodu CPLD jednotlivým signálům rozhraní. Při vytváření vlastního programu pro CPLD je nutné toto přiřazení respektovat.


Připojení alfanumerického LCD displeje

LCD displej Batron BT42005 je připojen ke konektoru H1 desky Disp_Kbd_1. Rozložení signálů na tomto konektoru přímo odpovídá rozložení signálů na konektoru displeje. Pro snadnou obsluhu může být obvod CPLD XC95108 na desce Disp_Kbd_1 naprogramován na standardní konfiguraci DK_2 (viz popis desky Disp_Kbd_1).

 

Obr. 1     Připojení displeje BT42005

 

Propojovací kabel mezi BT42005 a Disp_Kbd_1

Vývod
BT42005
Pin konektoru
H1
Vývod
CPLD
Směr vývodu
CPLD
Signál
1 1     GND
2 2     +5V
3 3     kontrast displeje
4 4 66 OUT RS
5 5 46 OUT EN
6 6 47 OUT R/W
7 7 35 IN/OUT D0
8 8 36 IN/OUT D1
9 9 37 IN/OUT D2
10 10 39 IN/OUT D3
11 11 40 IN/OUT D4
12 12 41 IN/OUT D5
13 13 43 IN/OUT D6
14 14 44 IN/OUT D7
15 -      
16 -      

Tab.1     Zapojení kabelu pro připojení BT42005


Připojení grafického LCD displeje BT140160

Displej BT140160 je připojen ke konektoru H2 desky Disp_Kbd_1. Rozložení signálů na tomto konektoru je zvoleno tak, aby přímo odpovídalo rozložení vývodů displeje. Pro snadnou obsluhu může být obvod CPLD XC95108 na desce Disp_Kbd_1 naprogramován na standardní konfiguraci DK_3 (viz popis desky Disp_Kbd_1).

Upozornění: Je-li k desce Disp_Kbd_1 připojen displej BT140160, nelze použít pro CPLD konfiguraci DK_2 !

 

Obr. 2     Připojení displeje BT140160

 

Propojovací kabel mezi BT42005 a Disp_Kbd_1

Pin
konekt. H2
Vývod
CPLD
Směr
CPLD
Signál   Pin
konekt. H2
Vývod
CPLD
Směr
CPLD
Signál
1      +5V   14 35 IN/OUT  D0
2      GND   15 36 IN/OUT  D1
3     --   16 37 IN/OUT  D2
4      +5V   17 39 IN/OUT  D3
5      GND   18 40 IN/OUT  D4
6      GND   19 41 IN/OUT  D5
7      +5V   20 43 IN/OUT  D6
8      +5V   21 44 IN/OUT  D7
9 20 OUT  /RES   22 76 OUT Red LED
10 48 OUT  /CS   23 77 OUT Green LED
11 66 OUT  RS   24     --
12 47 OUT  /DRD   25     --
13 46 OUT  /DWR   26     Frame GND

Tab.2     Zapojení konektoru pro připojení BT42005

Vývody CPLD pro ovládání signálních LED na displeji jsou připojeny na spínací tranzitory, které připojují přes rezistor 220j napájecí napětí na příslušný vývod konektoru H2.

 


Připojení grafického LCD displeje Powertip PG320240

Displej PG320240 je připojen ke konektoru H1 desky Disp_Kbd_2. Rozložení signálů na tomto konektoru je zvoleno tak, aby přímo odpovídalo rozložení vývodů displeje. Pro snadnou obsluhu musí být obvod CPLD XC95108 na desce Disp_Kbd_2 naprogramován na standardní konfiguraci DK_5 (viz popis desky Disp_Kbd_2).

Vývody dotykové obrazovky jsou zavedeny do obvodu ADS7846, který je osazen na desce Disp_Kbd_2.

Připojení displeje PG320240 k desce Disp_Kbd_2.

 


Připojení klávesnice PC

Klávesnice PC je připojena na konektor H3 desky Disp_Kbd_1. Zapojení propojovacího kabelu mezi klávesnicí a konektorem H3 je v Tab. 3.

 

Obr. 3     Připojení klávesnice PC

 

Konektor
klávesnice
Pin
konektoru H3
Vývod CPLD Směr CPLD Signál
1 15 65 IN CLK
2 13 62 IN DATA
3 11 61 OUT /RESET
4 12,14, 16     GND
5 10     +5V

Tab.3     Zapojení kabelu pro připojení klávesnice PC

Vývody klávesnice jsou typu otevřený kolektor. Na každý vývod je přímo v klávesnici připojen kolektorový odpor. Signál /RESET se obvykle nepoužívá a měl by být držen v úrovni H.


Připojení maticové klávesnice

Maticová klávesnice 4 x 4 je připojena na desku Disp_Kbd_1 konektorem H3. Zapojení konektrou H3 je pro maticovou klávesnici specielně upraveno: Vývody obvodu CPLD pro buzení řádkových vodičů klávesnice jsou zavedeny na invertující budiče s otevřenými kolektory. Výstupy těchto budičů jsou připojeny na konektor H3. Piny konektru určené pro připojení sloupcových vodičů jsou přes rezistory 10k připojeny na +5V.

Obr. 3     Připojení maticové klávesnice

Zapojení konektoru H3 pro připojení maticové klávesnice

Vývod H3 Vývod CPLD Směr CPLD Význam
1 54 IN Sloupec 0 
3 55 IN Sloupec 1 
5 56 IN Sloupec 2 
7 57 IN Sloupec 3 
2 50 OUT Řádek 0
4 51 OUT Řádek 1
6 52 OUT Řádek 2
8 53 OUT Řádek 3

Upozornění: Řádkové vodiče klávesnice jsou buzeny přes invertující budiče.


Připojení krokového motoru

Krokový motor typu SMR 300-100 RI je osazen 4 sadami vinutí. Vždy dvě sady mají společný jeden z vývodů. Motor je určen pro napájení 24V, ale pro účely cvičení (požaduje se jen malý krouticí moment) vyhovuje i napájení napětím 12V.

Krokový motor je k EVB2633F připojen pomocí desky Pwr_2 - svorkovnice P6 a P7. Deska musí být pro tyto účely napájena ze zdroje +12V (svorkovnice P1). Společné vývody vinutí jsou připojeny na zdroj napětí 12V. Volné vývody jsou spínány na zem (0V) obvodem ULN2003A. Vstupy jednotlivých spínačů jsou připojeny na obvod CPLD XC9572 (XC9536).

Na ose krokového motoru je připojen impulsní kotouč, který spolu se snímačem polohy umožňuje zjistit natočení motoru do "základní polohy" (základní poloha je určena jen polohou otvoru v impulsním kotouči a nijak nesouvisí s činností samotného motoru). Vývod fototranzistoru ve snímači je připojen na zesilovací obvody a odtud na signál DIG0, zavedený do CPLD.

Pro úlohy, zaměřené na programové řízení krokového motoru lze pro obvod XC9536 použít standardní konfiguraci SM_1 nebo SM_2.

Obr. 4     Připojení krokového motoru

Zapojení svorkovnice P1

Svorka Význam
1 +12V
2 GND

Zapojení svorkovnice P6

Svorka Vývod motoru Vývod CPLD
1 +12V  
2 Fáze 1 28
3 Fáze 2 27

Zapojení svorkovnice P7

Svorka Vývod motoru Vývod CPLD
1 +12V  
2 Fáze 3 26
3 Fáze 4 25

Připojení Colorgrafu

Zapisovač Colorgraf je pro účely cvičení upraven tak, že jsou na konektor (CANON 25) vyvedeny přímo vstupy budičů, které napájí jednotlivé cívky krokových motorů pro posuv pera ve směru X a Y. Řízení krokových motorů je podobné jako u motorů SMR (v některých verzích Colorgrafu jsou přímo tyto motory použity). Pro ovládání Colorgrafu je proto možné použít signály na úrovni TTL.

K EVB2633F je Colorgraf připojen pomocí desky Disp_Kbd_1. Je použit konektor univerzálního portu (IOB, IOCI, IOCO) H4. Aktivní úroveň budicích signálů je H, tj. při vysoké úrovni na vstupu budiče teče příslušným vinutím motoru proud. Na konektor jsou dále zavedeny signály dorazů. Aktivní úroveň je L.

Obr. 5     Připojení Colorgrafu

 

Zapojení kabelu pro připojení Colorgrafu na konektor H4

Konektor
Colorgrafu
Konektor
H4
Vývod CPLD Směr CPLD Význam
3 1 45 OUT Fáze X1 
4 3 63 OUT Fáze X2 
6 5 67 OUT Fáze X3 
7 7 68 OUT Fáze X4 
9 9 69 OUT Fáze Y1 
10 11 70 OUT Fáze Y2 
12 13 71 OUT Fáze Y3 
13 15 72 OUT Fáze Y4 
14 2 31 IN Doraz
15 4 32 IN Doraz
17 6 33 IN Doraz
18 8 34 IN Doraz
20 12     GND
21 14     GND
-- 16     GND

 


Připojení mechaniky tiskárny

Mechanika tiskárny je vybavena stejnosměrným komutátorovým motorem, který ovládá posuv hlavy. Motor je napájen napětím 12V. Na ose motoru je připojen impulsní generátor, který generuje dvoufázový signál. Jeho vyhodnocením lze určit ujetou dráhu a směr pohybu hlavy (v důsledku setrvačnosti nemusí vždy směr pohybu odpovídat polaritě napájení motoru).

Pro napájení motoru je použit jeden H můstek obvodu L298 na desce Pwr_2 (svorkovnice P2). Řídicí vstupy tohoto můstku jsou připojeny na obvod CPLD XC9572 nebo XC9536.

Dvoufázový signál z impulsního generátoru je zaveden přes tvarovací obvody na vstupy XC9572 nebo XC9536 (konektor X6).

Deska Pwr_2 musí být připojena na napájecí napětí +12V.

Pro úlohy, zaměřené na programové řízení stejnosměrného motoru lze pro obvod XC9536 použít standardní konfiguraci Print_1.

Obr. 6     Připojení mechaniky tiskárny

Zapojení svorkovnice P1

Svorka Význam
1 +12V
2 GND

Zapojení svorkovnice P2

Svorka Význam
1 Napájení motoru
2 Napájení motoru 

Zapojení konektoru X6

Vývod X6 Vývod CPLD Směr CPLD Význam
1 24 IN Fáze A
2 7 IN Fáze B
5 --   +5V
7 --   GND

Zapojení obvodu L298

Řídicí vstupy obvodu L298 jsou připojeny na vývody CPLD podle následující tabulky:

Vývod L298 Vývod CPLD Směr CPLD
IN1 1 OUT
IN2 44 OUT
ENAB A 37 OUT

 


Připojení snímače otáčení

Na výstupu snímače otáčení je dvoufázový signál, který po dekódování umožňuje určit směr pohybu a úhel otočení osy snímače. Snímač je standardně připojen na konektor X6 desky Pwr_2. Přiřazení vývodů snímače otáčení, vývodů konektoru X6 a vývodů CPLD na desce Pwr_2 je v následující tabulce.

Zapojení konektoru X6

 

Vývod X6 Vývod CPLD Směr CPLD Význam
1 24 IN Fáze A
2 7 IN Fáze B
5 --   +5V
7 --   GND

Schéma připojení snímače otáčení k desce Pwr_2

Obr. 6     Připojení snímače otáčení


Poslední změna stránky byla provedena 23.03.2007